Dodana: 4 sierpień 2005 08:52

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2005 08:52

PHARE 2003

PHARE 2003 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków na dotacje w ramach następujących programów Phare 2003:
Rozwój i modern. przedsięb. w oparciu o nowe technologie - Wsparcie na doradztwo,
Ścieżki od innowacji do biznesu - Wsparcie na doradztwo,
Program Rozwoju Przedsiębiorstw,
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych,
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw.

Budżet dotacji dla Małych i Średnich firm jest dużo mniejszy w porównaniu do funduszy strukturalnych, jednakże wymagania stawiane wnioskodawcom są łagodniejsze niż w dostępnym aktualnie programie „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Przedstawione poniżej informacje powstały na podstawie projektów dokumentów programowych.

Program krajowy

Jest on kontynuacją wcześniejszej edycji Phare 2002. Realizowany będzie na terenie całej Polski. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni składać osobne wnioski do każdego z niżej wymienionych programów Phare 2003. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych firm akredytowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pogram Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.

  • Wsparcie na doradztwo
  • Wsparcie na inwestycjeProgram Ścieżki od innowacji do biznesu

  • Wsparcie na doradztwo
  • Wsparcie na inwestycje
  • Pożyczka na innowacje

Pogram Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw
w oparciu o nowe technologie -Wsparcie na doradztwo.

Pogram Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie to szansa dla firm, które zamierzają wprowadzić nowoczesną technologię lub linię technologiczną. Ma na celu zapewnienie trwalszego rozwoju firmy oraz zwiększenie jej efektywności. Program przewiduje dofinansowanie usług doradczych z zakresu działania nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń automatyzacji. W ramach tego programu dofinansowane zostaną następujące działania: audit technologiczny, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, wdrożenie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Przewidywana wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całkowitych. Wysokość dotacji nie może być mniejsza niż 1500 € a większa niż 10 000 €.

Pogram Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw
w oparciu o nowe technologie - Wsparcie na inwestycje.

Celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku oraz zwiększenie produkcji opartej na nowych technologiach.
W ramach tego programu dofinansowany może być zakup: maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego, wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie komputerowe, licencje, patenty itd.). Dofinansowanie będzie też obejmowało transport, instalacje i uruchomienie wcześniej wymienionych środków trwałych.
Minimalna kwota dofinansowania to 2 000 € a maksymalna 100 000 €. Przy czym wsparcie nie będzie mogło przekroczyć: 30% w powiecie miasta Warszawa i Poznań; 40% w powiecie miasta Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia i Sopot; 50% we wszystkich innych powiatach.

Program Ścieżki od innowacji do biznesu - Wsparcie na doradztwo.

Celem programu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez zwiększenie ich możliwości produkcyjnych i usługowych. Efekt ten ma być osiągnięty przez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie udziału sektora MSP w lokalnych gospodarkach.
Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu firmą. Mają oni pomóc w ustaleniu strategii działania, ocenie rynku, znalezieniu partnerów handlowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko firmy wprowadzające nowe technologie, ale również projekty z dziedziny: nowych materiałów, nanotechnologii, biotechnologii, chemii, technologii IT, nowych metod testowania, technologii w dziedzinie medycyny, tribologii, korozji i optyki elektronicznej.
Wysokość wsparcia, w tym programie, nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów, przy czym minimalna kwota wsparcia wynosi 3 000 € a maksymalna 30 000 €

Program Ścieżki od innowacji do biznesu - Wsparcie na inwestycje.

Celem programu ścieżki od innowacji do biznesu jest wsparcie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania innowacyjne oraz wzrost udziału sektora MSP w lokalnych gospodarkach.
Dofinansowanie będzie obejmowało takie koszty jak: zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego i inne wydatki związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu do 15% jego wartości.
Wysokość dotacji to minimum 2 000 €, maksimum 100 000 €. Przy czym wsparcie nie będzie mogło przekroczyć: 30% w powiecie miasta Warszawa i Poznań; 40% w powiecie miasta Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia i Sopot; 50% we wszystkich innych powiatach.

Program Ścieżki od innowacji do biznesu - Pożyczka na innowacje.

Pożyczka na wdrożenie inwestycji o charakterze innowacyjnym ma na celu podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Może być ona udzielona na: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych; zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegających na nabyciu uprawnień do wykorzystania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn i urządzeń; budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.
Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie będzie mogła przekroczyć 75% kosztów inwestycji oraz równowartości 500 000 €. Może być ona udzielona na okres nie dłuższy niż 6 lat, pod warunkiem, że przedsiębiorca zapewni finansowanie inwestycji w części nie objętej pożyczką.

BUDŻET

Dotacje krajowe:

Program: Kwota €
Program Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie 11 333 000
Wsparcie na doradztwo 933 000
Wsparcie na inwestycje 10 400 000
Program Ścieżki od innowacji do biznesu 7 370 000
Wsparcie na doradztwo 670 000
Wsparcie na inwestycje 2 500 000
Pożyczka na inwestycje 4 200 000
Suma: 18 703 000

Program regionalny

Jest on kontynuacją zeszłorocznych programów regionalnych współfinansowanych ze środków funduszu Phare 2002, przy czym poszczególne programy wdrożone będą tylko w niektórych województwach. W ramach tego programu przewiduje się 3 rodzaje dotacji na usługi doradcze oraz dotacje na inwestycje. W przypadku dotacji na doradztwo dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych firm akredytowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Lista tych firm jest dostępna na stronie www.parp.gov.pl/akredytlisty.html

Program Rozwoju Przedsiębiorstw

W ramach tego programu przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie usług doradczych w wysokości 50% kosztów tej usługi. Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 € a maksymalna 5 000 €. Dotacje będą dotyczyć takich działań jak: przygotowanie planów inwestycyjnych, określenie pozycji firmy na rynku czy też tworzenie strategii rozwoju. W ramach Programu Rozwój Przedsiębiorstw dofinansowanie obejmuje jedynie usługi doradcze.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

W ramach tego programu przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie na usługi doradcze pokrywające 50% kosztów tej usługi. Minimalna kwota wynosi 500 € a maksymalna 10 000 €. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach eksportowych. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych, takich jak: planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych, rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym, rozpoczęcie działań eksportowych.

Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw

Wysokość dotacji to minimum 500 € a maksimum 10 000 €, jednocześnie wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów. Działania, które mogą być dofinansowane w ramach tego programu to m.in. audit technologiczny, tworzenie aplikacji dla programów informatycznych, tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych. Dotacja w ramach tego programu nie dotyczy zakupu oprogramowania, komputerów czy licencji, obejmuje jedynie usługi doradcze.

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Wysokość dotacji to minimum 2000 € a maksimum 50 000 €. Jednocześnie wsparcie nie będzie mogło przekroczyć: 30% w powiecie miasta Warszawa i Poznań; 40% w powiecie miasta Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia i Sopot; 50% we wszystkich innych powiatach objętych programem. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ma na celu zwiększenie efektywności i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym. Proces ten może zostać przedsiębiorcom ułatwiony poprzez współfinansowanie projektów wdrażających nowe technologie. Firmy mogą uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na wymianę sprzętu związanego z główną działalnością produkcyjną i usługową firmy.

BUDŻET

Dotacje regionalne:

Nazwa Programu: Kwota €
Program Rozwoju Przedsiębiorstw 3 334 000
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych 2 672 000
Technologie Informacyjne dla Przedsiębiorstw 1 999 000
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 17 347 000
facebook