Dodana: 16 kwiecień 2007 11:40

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2007 11:40

Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do pięciu najbiedniejszych polskich województw, tj.: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Podstawowym celem programu jest wsparcie słabiej rozwijających się województw wschodnich, stworzenie im warunków do rozwoju, a w rezultacie zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych, jakie występują między Polską wschodnią a resztą kraju.

 

Projekt programu powstał w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego we współpracy z samorządami pięciu województw Polski Wschodniej. Poddany został szerokim konsultacjom społecznym, w których brały udział samorządy terytorialne, instytucje, organizacje gospodarcze i społeczne.

 

Projekty realizowane w ramach Programu będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwotnie na realizację PO Rozwój Polski Wschodniej przeznaczono z EFRR środki finansowe w wysokości ogółem  2161,68 mln euro, z czego 882 mln euro zostało przekazane przez Radę Europejska województwom Polski Wschodniej jako regionom o najniższym PKB na mieszkańca  UE, zaś 1279,6 mln euro przyznał dodatkowo Rząd RP.

 

W związku z indeksacją cen oraz rozdysponowaniem rezerwy finansowej wpisanej w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 pula dostępnych środków dla PO RPW zwiększyła się o 112,11 mln euro i wynosi obecnie 2273,79 mln euro, z czego 992,19 mln euro to środki przekazane przez Radę Europejską, zaś 1281,6 mln euro to środki przekazane przez Rząd RP.

 

Z puli środków przeznaczonych na Program wydzielono 68,21 mln euro, które posłużą realizacji działań wyznaczonych w Priorytecie IV „Pomoc Techniczna”. Pozostałe środki w kwocie 2205,58 mln euro podzielono (zgodnie z algorytmem przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) pomiędzy poszczególne województwa w następujący sposób:

 

lubelskie - 508,57 mln euro

podkarpackie - 487,48 mln euro

podlaskie - 386,86 mln euro

świętokrzyskie -  375,30 mln euro

warmińsko-mazurskie - 447,37 mln euro

 

W ramach Programu realizowanych będzie 6 Priorytetów:

I. Nowoczesna gospodarka.

II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu.

IV. Infrastruktura transportowa.

V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.

VI. Pomoc techniczna.

 

W ramach Priorytetu I: „Nowoczesna gospodarka” realizowane będą 4 Działania:

 

1.1. Infrastruktura uczelni.
1.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej. 
1.3. Wspieranie innowacji.
1.4. Promocja i współpraca.

 

W ramach Priorytetu II: „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” realizowane będzie 1 Działanie:

 

2.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

 

W ramach Priorytetu III „Wojewódzkie ośrodki wzrostu” realizowane będą 2 Działania:

 

3.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego.
3.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.

 

W ramach Priorytetu IV: „Infrastruktura Transportowa” realizowane będzie 1 Działanie:

 

4.1. Infrastruktura drogowa.

W ramach Priorytetu V: „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne” realizowane będą 2 Działania:

 

5.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki.

5.2. Trasy rowerowe.

 

W ramach Priorytetu VI „Pomoc techniczna” realizowane będzie 1 Działanie:

 

6.1.Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu.


 

30 stycznia 2007 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 wraz z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Programu.

 

Plan Inwestycyjny dla Programu jest listą dużych i kluczowych projektów, wybranych spośród zgłoszeń nadesłanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 5 województw Polski Wschodniej. Projekty tworzące Indykatywny Plan Inwestycyjny nie będą w przyszłości podlegać procedurze konkursowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

 

 www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/plan+inwestycyjny+porpw.htm

 

 

Osoba do kontaktu:
Departament Polityki Regionalnej
Jolanta Miczejko
(085) 74-97-430

facebook