Dodana: 16 kwiecień 2007 11:44

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2007 11:44

Konsultacje społeczne i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP)

Prace nad wstępnym zarysem projektu RPOWP rozpoczęły się w 2005 r. Pierwsza wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 została zaakceptowana przez Zarząd Województwa we wrześniu 2006 r. Powstające później kolejne wersje projektu dokumentu uwzględniały wytyczne i zapisy dokumentów programowych krajowych i unijnych. Struktura Programu ulegała ciągłym zmianom uwzględniającym uzgodnienia międzyresortowe oraz informacje uzyskane w ramach szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w całym regionie.

1. Promocja projektu RPOWP w mediach

W roku 2005 uruchomiona została strona internetowa na portalu regionalnym Wrota Podlasia, na której publikowane były bieżące informacje o projekcie Programu, zaawansowaniu prac, podejmowanych działaniach oraz organizowanych spotkaniach i konferencjach,

Pierwsze ogłoszenie prasowe o rozpoczęciu procesu konsultacji wstępnego zarysu projektu RPOWP zostało zamieszczone w listopadzie 2005 roku i w ciągu pięciu miesięcy nadesłano dużo propozycji zmian od przedstawicieli środowisk samorządowych i ich jednostek organizacyjnych, pracodawców, instytucji kultury i nauki, organizacji ekologicznych, przedsiębiorców i ich związków, stowarzyszeń, szkół wyższych, kościołów i związków wyznaniowych, parków narodowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, banków, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

W lipcu 2006 roku opublikowano informację o możliwości udziału społeczeństwa w procesie konsultacji poprzedzającym przyjęcie dokumentów programowych. Projekt tych dokumentów został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (projekt RPO i Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPOWP) wraz z formularzem elektronicznym, który służył do zbierania ewentualnych uwag do projektu Programu (uwagi były zbierane do sierpnia 2006 roku).

2. Spotkania konsultacyjne i konferencje regionalne

W ramach konsultacji społecznych RPOWP miały miejsce spotkania dotyczące m.in. linii demarkacyjnej pomiędzy PO Infrastruktura i Środowisko a RPOWP, zapisanych w RPO schematów wsparcia dla ośrodków KSU i innych organizacji wspierających przedsiębiorczość w regionach, procedur udzielania pomocy publicznej oraz liczne spotkania robocze w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dotyczące systemu wdrażania programu, ustalenia wskaźników monitoringu i ewaluacji, będące miarą celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych produktu i rezultatu do RPO,

Odbyły się także konferencje regionalne z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych i ich organizacji, samorządów gospodarczych, instytucji rozwoju regionalnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli firm, związków zawodowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, posłów i senatorów,

Przeprowadzono również konsultacje powiatowe, które służyły zebraniu uwag samorządu lokalnego a odbywały się w ramach seminariów zorganizowanych w 14 powiatach w okresie od września do listopada 2006 roku (konsultacje odbywały się pod partonatem Marszałka Województwa a organizowane były przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr).

Zgodnie z postawieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dokumenty dotyczące rozwoju regionu oraz różnych dziedzin gospodarki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegają dodatkowo opiniowaniu przez właściwe organy. Uwagi do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (wersja z 27 października 2006 r.) oraz projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013” zgłoszone przez Wojewodę Podlaskiego oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku uwzględnione zostały w pracach nad projektem dokumentu.

Wszystkie sugestie, propozycje i uwagi do projektu Programu uzyskane w okresie konsultacji zostały wnikliwie przeanalizowane i miały wpływ na zapisy zawarte w projekcie RPOWP 2007-2013. Ostatnia wersja projektu dokumentu została zaakceptowana przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Samorządu Województwa – Zarządu Województwa Podlaskiego
i przez Radę Ministrów a następnie przesłana do Komisji Europejskiej w celu negocjacji.

Poniżej znajduje się Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające uwagi, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w całym okresie prowadzenia konsultacji społecznych Programu wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób zostały one wykorzystane.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI - ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
(konsultacje:grudzień 2005)

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI - ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
(konsultacje: czerwiec-sierpień 2006)

Uwagi resortów - 27.11.2006 r.

Uwagi resortów - 19.12.2006 r.

Uwagi resortów - 21.02.2007 r.

Uwagi resortów - 22.02.2007 r.

 

facebook