Dodana: 24 listopad 2003 14:45

Zmodyfikowana: 24 listopad 2003 14:45

TERMINOLOGIA GEODEZYJNA

Oto kilka pojęć które warto znać, żeby poruszać się płynnie w trudnej dziedzinie życia jaką jest Geodezja:

GEODEZJA - z greckiego geodisia oznacza dzielenie ziemi. Dzisiejsza nauka geodezji wraz geologią, geofizyką, geografią i innymi pokrewnymi naukami tworzy grupę tzw. nauk o ziemi. Zadaniem tych nauk jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o naszej planecie.

W szczególności geodezja zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji o kształcie i wielkości zarówno całej Ziemi jako planety, jak i większych lub mniejszych jej części – kontynentów, krajów, miast, działek rolnych i budowlanych oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na jej powierzchni oraz pod nią.

Geodezja i Kartografia – to najogólniej mówiąc szereg prac i czynności technicznych zmierzających do wiernego przedstawienia w odpowiedniej skali powierzchni Ziemi i zagospodarowania przestrzennego na płaszczyźnie rysunku.

Prace geodezyjne – projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych, grawimetrycznych, magnetycznych i astronomicznych związanych z pomiarami obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji.

Osnowy geodezyjne – szereg punktów posiadających określone matematycznie współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych. W zależności od dokładności wyznaczenia współrzędnych tych punktów występuje podział na osnowy podstawowe, szczegółowe i pomiarowe.

Znaki geodezyjne – punkty osnów podstawowych i szczegółowych utrwalane w terenie w sposób trwały znakami geodezyjnymi wykonanymi z trwałego materiału.

Prace kartograficzne – wyniki pomiarów geodezyjnych opracowane matematycznie oraz merytoryczne i techniczne prace przy wykorzystaniu map.

Ewidencja gruntów i budynków – jednolity dla całego kraju zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz innych zasobach fizycznych i prawnych władających gruntami i budynkami przedstawiony w postaci:

  1. części kartograficznej obejmującej mapę ewidencyjną

  2. części opisowo-tabelarycznej składającej się z rejestrów, skorowidzów, kartotek, zestawień.

Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu – sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaje nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne. Sieci te podlegają inwentaryzacji i ewidencji. Ewidencja dzieli się na:

  1. ewidencję geodezyjną

  2. ewidencję branżową

Ewidencja geodezyjna sieci uzbrojenia terenu stanowi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny i jest prowadzona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ewidencja branżowa sieci jest prowadzona przez instytucje branżowe (np. Rejony Energetyczne, Komunalne Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, Zakłady Telekomunikacyjne itp.).

Rozgraniczanie nieruchomości – ustalenie przebiegu granicy przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – powstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez geodetów na zlecenie różnych jednostek dokumenty przekazywane do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej po ich zarchiwizowaniu.

Krajowy system informacji o terenie – zbiór danych, którego podstawy stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne dane zawarte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Księgi wieczyste – urzędowy rejestr praw rzeczowych dotyczących nieruchomości prowadzony w Polsce przez organy sądownicze. Księgi wieczyste są jawne i dostępne dla zainteresowanych.

Mapa – model rzeczywistości geograficznej przedstawiony w postaci graficznej (rysunkowej lub obrazowej) z zastosowaniem symboli kartograficznych i skali, zrozumiałych dla użytkownika.

Mapa zasadnicza – mapa wielkoskalowa, najczęściej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o treści która może obejmować obiekty ogólnogeograficzne, katastralne i uzbrojenia terenu. Jest ona wykonywana oraz w stanie aktualności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mapa topograficzna – mapa średnioskalowa, w przedziale skalowym przyjmowanym zazwyczaj od 1:10000 do 1:200000, o treści ogólnogeograficznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów topograficznych tj. np.: zabudowa, drogi, użytki, sieci energetyczne, wody, lasy, nazwy miejscowości, granice administracyjne, linie kolejowe, warstwice.

facebook