Dodana: 24 listopad 2003 14:46

Zmodyfikowana: 24 listopad 2003 14:46

SŁUŻBA GEODEZYJNA

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące służby geodezyjnej i kartograficznej na podlasiu

Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z późn. zm.) należy w szczególności:

1) Realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,

2) Organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:

a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),

b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,

c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,

d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,

e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie,

3) Administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego aktualizacja,

4) Kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,

5) Opracowanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i jej nadzorowanie,

6) Prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju,

7) Sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej,

8) Nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi,

9) Współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,

10) Inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,

11) Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej,

12) Przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.

 

Na terenie województwa podlaskiego zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonują:

I. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - działa w imieniu Wojewody.

Do jego zadań należą:

    1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, a w szczególności:

a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,

b) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

 1. Kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 2. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
 3. Ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 4. Prowadzenie rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w obrębie województwa,
 5. Opiniowanie na wniosek starosty przygotowania gminy do przejęcia zadań i kompetencji starosty, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

II. Geodeta Województwa - działa w imieniu Marszałka Województwa

Do jego zadań należą:

 1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dysponowanie środkami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 2. Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
 3. Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 4. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,
 5. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

III. Geodeta Powiatowy - działa w imieniu Starosty Powiatu

Do jego zadań należą:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 2. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. Zakładanie osnów szczegółowych,
 4. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 5. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 6. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 7. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
facebook