Dodana: 24 listopad 2003 14:46

Zmodyfikowana: 24 listopad 2003 14:46

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ!?

Oto krótki przewodnik o tym jakie sprawy można załatwić z dziedziny geodezji i kartografii:

U Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

 • stwierdzić nieważność decyzji I lub II instancji z dziedziny geodezji i kartografii
 • uzyskać dane z państwowego rejestru granic
 • włączyć dokumentację geodezyjną do zasobu
 • wznowić postępowanie administracyjne zakończone decyzją ostateczną z dziedziny geodezji i kartografii,
 • zaewidencjonować lokalne systemy informacji o terenie

U Geodety Województwa:

 • uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania materiałów z państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • nabyć mapy topograficzne i tematyczne z terenu województwa podlaskiego
 • uzyskać informację o współrzędnych i opisach topograficznych punktów osnowy poziomej i wysokościowej I i II klasy
 • uzyskać dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 • uzyskać informację o Podlaskim Systemie Informacji Przestrzennej

U Geodetów Powiatowych:

 • uzyskać wyrys i wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków
 • uzyskać decyzję o wpisaniu, wykreśleniu, zmianie władającego nieruchomością
 • uzyskać decyzję o zmianie zapisów w katastrze nieruchomości
 • uzyskać decyzję o zmianie klas bonitacyjnych gruntów i użytków gruntowych
 • przeprowadzić postępowanie scaleniowe lub wymienne
 • zawiadomić o zniszczeniu, uszkodzeniu znaków osnów geodezyjnych klasy podstawowej i szczegółowej
 • uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze klas I-III wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
 • uzyskać opinię dotyczącej gruntów rolnych klas IV-VI, wytworzonych z gleb pochodzenie mineralnego
 • uzgodnić usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • wnioskować o założenie osnów szczegółowych i założenie mapy zasadniczej
 • uzyskać informacje z prowadzonego rejestru taksacji nieruchomości
facebook