Dodana: 24 czerwiec 2019 14:19

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2019 14:19

III kadencja Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – dobiegła końca

Stosowne listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki wręczył w poniedziałek (24 czerwca br.) członkom i przedstawicielom Rady wicemarszałek Stanisław Derehajło w podziękowaniu za pracę w podlaskiej Radzie.

Ilustracja do artykułu Zakończenie kadencji Rady Pożytku Publicznego-10 (1).JPG

Wakacyjna pora nie sprzyjała frekwencji, jednak wicemarszałek Derehajło podziękował przybyłym za dotychczasowe zaangażowanie i poprosił o wsparcie. – Mam nadzieję, że będziecie państwo recenzować nasze działania i nas wspomagać także w przyszłych latach.

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od daty powołania Rady. Do jej zadań należy w szczególności:

     1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym w zakresie programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

     2) wyrażenie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych o których mowa w art. 4 ustawy;

     3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

     4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

  5) wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego;

     6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej
2014 – 2020, 2021 -2027.

 Rada działa na terenie Województwa Podlaskiego, jej głównym celem jest wspieranie działań obywatelskich, poprzez ułatwienie współpracy sektora pozarządowego
z samorządem województwa.

 

mat. ka/red.art

facebook