Dodana: 7 czerwiec 2021 14:01

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2021 15:17

Ruszył projekt „Dbamy o drzewa 5 – inicjatywy społeczne”

Jeśli masz pomysł na mały projekt dotyczący drzew - zgłoś się do konkursu ogłaszanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Można zrobić warsztaty, nagrać piosenkę, przygotować przedstawienie lub konkurs, zazielenić swoje sąsiedztwo, albo po prostu zadbać o drzewa i zieleń wokół siebie. Zgłoszenia na małe granty (do 1,5 tys. zł) przyjmowane są do21 czerwca.

Rzeka i tereny zielone

Program skierowany do organizacji pozarządowych z regionu jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Jego celem jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny obejmować co najmniej jeden z tematów:

  • monitoring, inwentaryzacja i ochrona zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukacja w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • edukacja w zakresie wartości krajobrazu poprzez uczenie w jaki sposób odczytywać krajobrazy oraz poprzez uwrażliwienie relacji pomiędzy warunkami życia a krajobrazem, relacji pomiędzy ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi;
  • popularyzacja założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska;
  • aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budowanie i utrwalanie świadomości oraz wiedzy o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego.

W ramach zapoznania się z tematyką Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zaprasza w środę 9 czerwca o godz. 16 na zdalne spotkanie informacyjne na platformie ZOOM, gdzie przedstawione zostaną szczegóły konkursu, przykładowe inicjatywy, będzie można zadawać pytania i wyjaśnić niejasne kwestie związane z realizacją projektów.

Link do spotkania, Meeting ID: 956 8181 2007, Passcode: Drzewa

Szczegóły konkursu na stronie operatora programu – Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

oprac.: Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Kamil Timoszuk

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook