Dodana: 13 styczeń 2015 12:39

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2019 15:03

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE – nowe zasady od 2014 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.)

Ustawa określa:

  • obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty (wymienione w załączniku 4a, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, są to m.in. oleje i preparaty smarowe oraz opony pneumatyczne),
  • zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów,
  • zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.
  •  

Wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami podlega przedsiębiorca:

  • prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów,
  • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  • przedsiębiorca dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  • organizacja odzysku

- w zakresie tej działalności.

Przedsiębiorca ten jest obowiązany umieszczać nadany numer rejestrowy na dokumentach sporządzonych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru.

Szczegółowe informacje na temat rejestru (link).

ODZYSK I RECYKLING

Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.

Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów poużytkowych przedsiębiorca może realizować samodzielnie, bądź zlecić jego wykonanie organizacji odzysku na podstawie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów – w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w danym roku.

Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9 i R13 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast w przypadku recyklingu odpadów poużytkowych do procesów recyklingu zalicza się procesy R2-R9.

Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy w tym samym roku kalendarzowym w którym zostały wprowadzone.

 

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić dodatkową ewidencję zawierającą informację o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.

Masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Wzory DPO i DPR produkty

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zarówno przedsiębiorca jak i organizacja odzysku są zobowiązani sporządzić sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

Przedsiębiorca wprowadzający produkty, który wykonuje ustawowe obowiązki samodzielnie, powinien złożyć sprawozdanie w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

 

Załącznik – sprawozdanie OŚ-OP1

OPŁATA PRODUKTOWA

Przedsiębiorca lub organizacja, którzy nie zrealizowali obowiązku odzysku i recyklingu są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Rozliczenie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów. Opłatę tę oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach.


gdzie:

OP - wysokość należnej opłaty produktowej [zł];

M - masa produktów wprowadzonych na rynek [kg];

S - stawka jednostkowa opłaty produktowej [zł/kg];

Pwymagany - wymagany poziom odzysku lub recyklingu [%];

Puzyskany - osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów [%];

               

Samodzielnie ustaloną opłatę, wyszczególnioną w sprawozdaniu w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy należy uiścić na odrębny rachunek bankowy:

 

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku

Nr: 20 1540 1216 2001 4405 2403 0002 

Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za produkty za rok …

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł (brak obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia sprawozdania).

Do opłat produktowych w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

 

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania tej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. Termin płatności powyższych opłat wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

 

facebook