Dodana: 15 styczeń 2019 10:20

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2021 12:05

Opłata recyklingowa również za grubsze torby z tworzywa sztucznego

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego obowiązani są od dnia 1 września 2019 r. pobierać opłatę recyklingową od nabywców za każdą torbę z tworzywa sztucznego, oprócz tzw. „zrywek” oferowanych wyłącznie ze względów higienicznych (toreb o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów).

Stawka opłaty recyklingowej jest równa 0,20 zł za jedną sztukę dla toreb z tworzyw sztucznych.

Wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia  19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową byli obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r.

WAŻNE!

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Prowadzący jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinien wypełnić Dział VI tab. 7 wniosku.

Tego rodzaju wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej!

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich                     i pozostałych  toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej). Przedsiębiorca posiadający więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego ma obowiązek prowadzić ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Informacje zawarte w tej ewidencji przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego te dane dotyczą.

Opłatę recyklingową za rok 2019 należało przekazać na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa do dnia 15 marca 2020. Ponadto obowiązkiem Przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest złożenie rocznego sprawozdania za rok 2019. Podmiot składa sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Opłata recyklingowa pobrana przez Przedsiębiorcę w 2020 roku i w latach następnych powinna być przekazywana Marszałkowi Województwa  w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Sprawozdanie za rok 2020 należy złożyć w terminie do 15 marca 2021 roku.

Numer konta do wpłat:

Województwo Podlaskie

BOŚ S.A. I Oddział Białystok

Nr 07 1540 1216 2054 4405 2403 0011 

Z podaniem na przelewie: nr NIP-u i dopiskiem „opłata recyklingowa za ... kwartał 2020 r. ”

 Nie należy na rachunek Województwa Podlaskiego wpłacać podatku VAT od opłaty recyklingowej!

 

Adres strony internetowej rejestru BDO: https://bdo.mos.gov.pl/.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego :   

85 66 54 195

Można również kontaktować się w zakresie pomocy merytorycznej oraz technicznej na INFOLINIĘ BDO:

22 34 04 050

Można także uzyskać pomoc w Ministerstwie Klimatu:

 

22 369 20 65

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook