Dodana: 15 styczeń 2019 10:20

Zmodyfikowana: 28 listopad 2019 14:56

OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO!

Nowelizacja przepisów prawa.

UWAGA!!!

Opłata recyklingowa również za grubsze torby z tworzywa sztucznego

 

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.  1579) przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego obowiązani są od dnia 1 września 2019 r. pobierać opłatę recyklingową od nabywców za każdą torbę z tworzywa sztucznego, oprócz tzw. „zrywek” oferowanych wyłącznie ze względów higienicznych (toreb o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów).

Stawka opłaty recyklingowej jest równa 0,20 zł za jedną sztukę dla toreb z tworzyw sztucznych.

 

Wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia  19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Wniosek powinien zawierać:

  1. wypełniony formularz rejestrowy (jedynie Dział I, pozostałe dane należy zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy),
  2. oświadczenie do wniosku o wpis.

Ważne!

Formularz rejestrowy należy opatrzyć dopiskiem: „Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego” + należy również podać adresy wszystkich punktów, w których pobierana jest opłata recyklingowa.

Wniosek musi być złożony w formie zamieszczonej powyżej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018, poz. 2528 ze zm.).

Uwaga!

Wszelkie zmodyfikowane wnioski będą traktowane jako niezgodne z powyższym wzorem !

Numer konta do wpłat:

Województwo Podlaskie

BOŚ S.A. I Oddział Białystok

Nr 07 1540 1216 2054 4405 2403 0011

 

Z opisem na przelewie:

podanie NIP-u, nr REGON,

opłata recyklingowa za 2019 r.

 

Przypominamy, iż na powyższy rachunek nie należy wpłacać podatku VAT od opłaty recyklingowej!


 

Wzory niezbędnych dokumentów kliknij tutaj: https://wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/rejestr_w_zakresie_gospodarki_odpadami/

Adres strony internetowej rejestru BDO: https://bdo.mos.gov.pl/.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego :    

85 66 54 192

85 66 54 195

Można również kontaktować się w zakresie pomocy merytorycznej na INFOLINIĘ BDO:

22 37 50 500

22 25 59 450

Można także uzyskać pomoc w Ministerstwie  Środowiska

POMOC TECHNICZNA:
nr tel.: 22 369 20 66

POMOC MERYTORYCZNA:
nr tel.: 22 369 20 65

 

Pliki do pobrania

facebook