Dodana: 23 wrzesień 2019 09:40

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2019 09:40

Od 1 września prawie wszystkie torebki foliowe z opłatą recyklingową

Opłaty za torby foliowe i obowiązkowy wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - nowelizacja przepisów prawa wprowadziła nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Przezroczyste reklamówki wypełnione jabłkami.

1) Opłata recyklingowa również za grubsze torby z tworzyw sztucznych

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego obowiązani są od dnia 1 września 2019 r. pobierać opłatę recyklingowąod nabywców za każdą torbę z tworzywa sztucznego, oprócz tzw. „zrywek” oferowanych wyłącznieze względów higienicznych (toreb o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów).

Stawka opłaty recyklingowej jest równa 0,20 zł za jedną sztukę dla toreb z tworzyw sztucznych.

2) Wniosek o wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.Wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Wniosek powinien zawierać:
1. wypełnionyformularz rejestrowy (jedynie Dział I, pozostałe dane należy zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy),
2. oświadczenie do wniosku o wpis.

Formularz rejestrowy można opatrzyć dopiskiem: „Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego”.

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu: 85 66 54 192.

fot. pixabay

facebook