Dodana: 2 styczeń 2020 10:08

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2020 10:42

Obowiązkowy wpis do rejestru BDO - kogo dotyczy

Kiedy trzeba się wpisać: nowe podmioty - przed rozpoczęciem działalności, istniejące podmioty - od 24 stycznia 2018 r. (jeśli jeszcze nie zarejestrowane – niezwłocznie, ale bez określonego terminu). Informacja o tym kto podlega wpisowi do rejestru BDO znajduje się poniżej. Wyjątki od powyższych zasad: JEDNOSTKI HANDLU DETALICZNEGO lub HURTOWEGO pobierające opłatę recyklingową – w terminie do końca 2019 r.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

TEST BDO – MOŻESZ SAMODZIELNIE SPRAWDZIĆ CZY PODLEGASZ WPISOWI

Podmioty mające wątpliwości, czy podlegają wpisowi do BDO, mogą to samodzielnie sprawdzić. Należy wejść na stronę bazy BDO (link poniżej), wykonać prosty test i odpowiadając na kolejne pytania dowiedzieć się, czy powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru. Link do testu BDO: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

 

Obowiązek wpisu do BDO nie dotyczy - link do strony.

***

UWAGA! Rozporządzenie Ministra Klimatu

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia
23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U z 2019 r. poz.2531 ). Podmioty, które wytwarzają odpady w ilościach wskazanych ww. rozporządzeniu są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym do składania wniosku o wpis do BDO.
Link do roporządzenia znajduje się tutaj

 

„Obowiązek wpisu do BDO nie dotyczy - link do strony.”

***

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO link do strony.

***

Komunikat Ministra Klimatu ws. obowiązku wpisu do BDO

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, które systematyzuje wiedzę nt. grup podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach.

Objaśnienia prawne - link do dokumentu.

***

Ministerstwo Klimatu rekomenduje elektroniczne składanie wniosków o wpis do BDO - link do artykułu

***


Wyjątek dot. jednostek handlu detalicznego lub hurtowego:

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia  19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)  - przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinien uzyskać wpis do rejestru (BDO), o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do dnia 31 grudnia 2019 r., do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Należy wypełnić Dział I wniosku (formularz rejestrowy), oświadczenie o spełnieniu wymagań oraz dołączyć informacje o rodzaju prowadzonej działalności i miejscach jej prowadzenia (tj. formularz rejestrowy należy opatrzyć dopiskiem: „Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego” + należy podać adresy wszystkich punktów, w których pobierana jest opłata recyklingowa.) Pozostałe dane należy zaktualizować (on-line) po dniu 1 stycznia 2020 r., kiedy zostanie uruchomiony moduł „Elektroniczny wniosek o wpis do rejestru BDO”. Wniosek nie podlega pod obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność handlową po 31 grudnia 2019 r. lub zaczną oferować torby z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową po tej dacie – muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem tej działalności (od dnia 1 stycznia 2020 r. wyłącznie on-line). W tym przypadku dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO przedsiębiorcy mogą oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.

Uwaga!

Za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać na: www.wrotapodlasia.pl → środowisko → opłata recyklingowa - link do strony.

 

fot.pixabay

facebook