Dodana: 19 styczeń 2010 09:51

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 11:47

Baterie i akumulatory

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Rejestr funkcjonuje od dnia 24 stycznia 2018 r.

Wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podlegają:

a) wprowadzający baterie lub akumulatory,

b) prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

c) podmioty pośredniczące.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru znajdują się tutaj.

 

Przepisy ustawy stosuje się do: 
- wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu (niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów); 
- zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

UWAGA: od 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca: 
- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg, 
- wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg. 
Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Ma ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w TERMINIE do 15 MARCA każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach. 
Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). Przedsiębiorca taki może być zwolniony z obowiązków: osiągania wymaganego poziomu zbierania, opłaty produktowej, organizowania i finansowania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania.
Kogo dotyczyWprowadzających do obrotu baterie i akumulatory; dystrybujących baterie lub akumulatory lub sprzęt; zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; użytkujących baterie lub akumulatory. 
Czas realizacjiSprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do dnia 15 MARCA roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 
Sprawozdania dotyczące wydajności recyklingu należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego do dnia 30 KWIETNIA roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Wymagane dokumenty
 • FORMULARZE SPRAWOZDAŃ SKŁADA SIĘ DO 15 MARCA ZA POPRZEDNI ROK KALENDARZOWY 
 • 1.Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (art. 34 ust. 2) – ZAŁ.1 – WPROWADZONE DO OBROTU BATERIE I AKUMULATORY
 • 2.Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. d tiret pierwsze i trzecie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (art. 35)
  ZAŁ.2 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY ZBIERANIA
 • 3.Wykaz, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. b ustawy o odpadach, tj. wykaz zawierający dane identyfikujące podmiot oraz wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, 
  ZAŁ.3 – WYKAZ ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA
 • 4. Sprawozdanie, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. c ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37, ust. 6) 
  ZAŁ.4 – PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE
 • 5.Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. d tiret drugie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości należnej opłaty produktowej – w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych (art. 41 ust. 3) 
  ZAŁ.5 – NALEŻNA OPŁATA PRODUKTOWA
 • 6. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych sporządza i przedkłada marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej 
  ZAŁ.6 – POBRANA OPŁATA DEPOZYTOWA
 • 7. Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę (art. 59 ust. 3)
  ZAŁ.7 – MASA ZEBRANYCH BATERII I AKUMULATORÓW
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych – Dz. U. poz. 1329 
  – TERMIN: 28 lutego
  ZAŁ.7.1 – ZAŚWIADCZENIE O ZBIERANIU
  ZAŁ.7.2 – EWIDENCJA ZAŚWIADCZEŃ
 • 8.Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przedkłada marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach) sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt. 1 i 10 ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (art. 64 ust. 5) 
  ZAŁ.8 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów 
  – TERMIN: 30 kwietnia
  ZAŁ.8.1 – OBLICZANIE WYDAJNOŚCI RECYKLINGU
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach – Dz. U. poz. 1529 – TERMIN: 28 lutego
  ZAŁ.8.2 – ZAŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU
  ZAŁ.8.3 – EWIDENCJA ZAŚWIADCZEŃ
OpłatyRodzaje obowiązujących opłat: 
- opłata produktowa (art. 38 – 43) 
- opłata depozytowa (art. 53 – 56) 
- publiczne kampanie edukacyjne (art. 37) 
Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do dnia15 MARCA roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. W opisie przelewu należy podać: „numer regon; wpłata za komponent, jakiego opłata dotyczy; rok sprawozdawczy, którego dotyczy” Np. „542255516 opłata produktowa BiA, 2015” W przypadku przelewu łączonego należy podać rodzaj opłaty wraz z odpowiednimi kwotami. (np. „produktowa BiA – 1 000,00 zł, kampania BiA – 500,00 zł”). 

Województwo Podlaskie 
Bank Ochrony Środowiska S.A. 
Oddział w Białymstoku 
Nr: 02 1540 1216 2054 4405 2403 0004 
 Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w sprawozdaniach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z przedkładaniem sprawozdawczości, jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21) i w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U z 2016 r., poz. 1803 ze zm.)
 4. Kategoriami odbiorców danych są: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi lub kurierzy oraz podmioty realizujące archiwizację i obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji przez administratora nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z późn. zm)  
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 493 ) 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1329 ) 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1529 ) 
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Referat Opłat Środowiskowych
Adres
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 115-888 Białystok
Telefon
85 66 54 411
Fax
85 66 54 156
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczneBrak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania ZAŁ.1 - wprowadzone do obrotu    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.2 – osiągnięte poziomy zbierania    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.3 – wykaz zakładów przetwarzania    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.4 – publiczne kampanie edukacyjne    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.5 – należna opłata produktowa    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.6 – pobrana opłata depozytowa    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.7 – masa zebranych baterii i akumulatorów    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.7.1 – zaświadczenie o zbieraniu    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.7.2 - ewidencja zaświadczeń    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.8 – osiągnięte poziomy recyklingu    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.8.1 – obliczanie wydajności recyklingu    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.8.2 – zaświadczenie o przetwarzaniu    Pobierz
Formularz do pobrania ZAŁ.8.3 – ewidencja zaświadczeń    Pobierz

Pliki do pobrania

facebook