Dodana: 4 sierpień 2016 15:30

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2016 15:31

Ochrona zdrowia, system edukacji, a także system jakości produktów regionalnych i tradycyjnych – tematami drugiego dnia Konwentu Marszałków w Szczecinie

W drugim dniu (3.08) Konwentu Województw RP oprócz Marszałów Województw w obradach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych niższego szczebla, Związek Nauczycielstwa Polskiego, a także Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Województwo Podlaskie reprezentował Marszałek Jerzy Leszczyński.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Drugi dzień Konwentu Marszałków Województw RP przyniósł przyjęcie kolejnych siedmiu stanowisk dotyczących:

- zmian w systemie ochrony zdrowia,

- konieczności podjęcia pilnych działań pozwalających na zatrzymanie kadry medycznej i realizowanie przez nią świadczeń na rzecz pacjentów oraz podmiotów leczniczych na terenie Polski;

- sytuacji finansowej pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych;

- zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej;

- trudnej sytuacji w psychiatrii;

- zmian do ustaw dotyczących m.in. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; pomocy społecznej; o samorządzie gminnym;

- zwolnienia instytucji kultury z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej.

 

W drugim dniu obrad Konwent Marszałków Województw RP wysłuchał również informacji
o planowanych przez rząd zmianach w systemie edukacji, a także informacji dot. systemu jakości żywności tradycyjnej i regionalnej.

Zmiany w systemie edukacji:

Planowane przez rząd zmiany w systemie edukacji przedstawił Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Minister Kopeć uzasadniał potrzebę likwidacji gimnazjów,  powrót do 8-letniej szkoły powszechnej,  a po szkole powszechnej możliwość wyboru czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub dwustopniowej szkoły branżowej. Po wypowiedzi Ministra korporacje samorządowe, ZNP, i niektórzy Marszałkowie krytycznie ocenili planowane przez Ministerstwo Edukacji zmiany. Krytykowano zasadność wprowadzenia zmian, duży koszt zmian dla samorządów, szybkie tempo zmian przy jednoczesnym braku konsultacji z samorządami. Minister Kopeć odpowiadał swoimi argumentami, m.in.  takimi, że  gimnazja się nie sprawdziły, a każda zmiana w cyklu kształcenia ma negatywne skutki dla ucznia. Nawiązując do powrotu do 8-letniej szkoły powszechnej mówił, że najlepiej jest jeśli uczeń nie zmienia środowiska, a zmienia się nauczyciel.  Podnosił też, że samorządy są w sposób naturalny partnerami, przyjął zgłaszane przez uczestników pytania i obiecał, że w stosownym czasie MEN przedstawi wypracowane rozwiązania m.in. w sprawie szkół pomaturalnych.

 

 

Marszałek Jerzy Leszczyński w drugim dniu Konwentu stwierdził, że wniosek po drugim dniu debaty nasuwa się podobny - samorządy powinny być traktowane jak partnerzy rządu i są do tego gotowe. Dialog jest konieczny i jest to  w interesie samego rządu ale przede wszystkim obywateli. 

 

Polski system jakości żywności tradycyjnej i regionalnej, certyfikat „Jakość  Tradycja”

Informację o polskim systemie jakości żywności tradycyjnej i regionalnej przedstawiła Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest to organizacja zrzeszająca producentów tradycyjnej żywności, będąca rzecznikiem zdrowej tradycyjnej polskiej żywności oraz zwolennikiem budowania marki regionów z wykorzystaniem bogactwa kulinarnego. W wystąpieniu podkreślano, że system „Jakość Tradycja” jest pierwszym krajowym systemem certyfikacji produktów regionalnych
i tradycyjnych (certyfikat „Jakość Tradycja”), wpisanym do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i notyfikowanym Komisji Europejskiej. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zachęcała samorządy do wykorzystywania bogactwa kulinarnego w promocji turystycznej regionów, tj. do budowania turystyki kulinarnej, w tym do rozwoju coraz modniejszych szlaków kulinarnych.

Do zadań Izby należy identyfikowanie produktów, których istnienia powszechnie się nie dostrzega pomimo że są one wytwarzane zgodnie z wielowiekową tradycją, na przykład na potrzeby gospodarstw domowych, a nie są produkowane i sprzedawane na większą skalę, przez co nie mają znaczenia gospodarczego (dotychczas zidentyfikowała 16 tys. takich produktów w Polsce).

Organizacja w podsumowaniu swojego wystąpienia zaapelowała do regionów o promocję systemu jakości żywności tradycyjnej, promocję samego znaku  „Jakość Tradycja”  i pomoc  w budowaniu nowoczesnego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Wskazała również na już 10-letni okres współpracy pomiędzy Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego a Związkiem Województw RP.

Organizacja identyfikuje bogactwo kulinarne regionów, organizuje konkursy na najlepsze produkty regionalne i tradycyjne („Perły”), przyznaje certyfikaty „Jakość Tradycja”.

 

 

Konwent Marszałków Województw RP, który odbył się w dniach 2-3 sierpnia br. w Szczecinie był pierwszym z trzech Konwentów, które odbędą się na Pomorzu Zachodnim w związku
z przewodnictwem  Województwa Zachodniopomorskiego w Konwencie Marszałków Województw RP w drugim półroczu bieżącego roku. Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP.

 

 

facebook