Dodana: 10 styczeń 2018 08:22

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 13:31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej” - regranting

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego, realizowanego w terminie od 20 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Ilustracja do artykułu zarzad.jpg

RODZAJ ZADANIA:

Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000 zł.

Celem otwartego konkursu jest wyłonienie operatora, który opracuje i przeprowadzi konkurs na realizatorów projektów w ramach ww. zadania (regranting), zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Warunki merytoryczne znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (załącznik do Uchwały nr 266/3707/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 stycznia 2018 r.), zamieszczonym poniżej.

 Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl Formularz jest zgodny ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl – 11.01.2018 r. – 31.01.2018 r.

Termin dostarczenia Potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami – 11.01.2018 r. – 01.02.2018 r.

Osoby do kontaktu w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Eliza Dubrowska, tel: 85 66 54 534

Edyta Jurkiewicz, tel: 85 66 54 532

facebook