Dodana: 19 maj 2021 14:38

Zmodyfikowana: 20 maj 2021 08:59

Druga tura naboru do Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Niespełna dwa tygodnie pozostały na złożenie wniosku w drugiej turze Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Inicjatywa służy wsparciu samorządów miejskich. Do rozdysponowania jest tym razem dużo większy budżet.

Kamienice przy ulicy

Europejski Instrument Miejski to inicjatywa wspierająca samorządy w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii. Wnioski można składać do 31 maja tego roku.

Na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

Miasto lub zespół miast może otrzymać wsparcie w wysokości do 60 tys. euro na pojedynczy wniosek, aby uzyskać środki niezbędne do przygotowania takiej koncepcji. Będzie ona stanowiła pierwszy krok w kierunku stworzenia kompleksowego planu biznesowego i finansowego.

Projekty są ukierunkowane na różne obszary: 

  • inteligentne sieci energetyczne (smart grids),
  • zrównoważona mobilność,
  • lokalne systemy ciepłownicze,
  • budownictwo mieszkaniowe,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • innowacyjna infrastruktura energetyczna,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach.

Pomocna dłoń eksperta

Cały proces obejmuje kilka prostych kroków, który jest omówiony na stronie internetowej. Dla każdego państwa członkowskiego wyznaczono również eksperta krajowego (adres e-mail polskiego eksperta: ce.poland@eucityfacility.eu).

Ekspert krajowy może:

  • udzielić informacji na temat procesu składania wniosku,
  • pomóc w składaniu wniosku (np. określić potrzeby inwestycyjne i merytoryczne miasta, w stosownych przypadkach wskazać obszary łączenia/konsolidacji projektów, wykonać kontrolę jakości/korektę anglojęzycznej treści wniosku) - w języku ojczystym.

Autorzy wniosków, które otrzymają najwięcej punktów, podpiszą umowę grantu.

Ważne, aby samorządy lokalne podjęły próbę rejestracji i wypełnienia wniosku, nawet gdyby nie udało się przejść całego procesu. Dzięki temu na pewno uzyskają informację zwrotną, która pozwoli złożyć lepszy wniosek w kolejnej turze naboru.

Wnioskodawcy muszą mieć formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii. Może to być SEAP (Plan działań na zrównoważonej energii)/ SECAP (Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu) opracowany w ramach inicjatywy Porozumienie Burmistrzów lub inny plan o podobnych celach w zakresie klimatu i energii, przynajmniej dla roku 2020.

Pod uwagę będą brane zarówno duże miasta, jak i niewielkie gminy. Mniejsze samorządy mogą zwiększyć swoje szanse na sukces dzięki stworzeniu wspólnego wniosku z innymi samorządami w ramach zespołu.

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

Instrument EUCF finansuje takie działania jak: przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, a także analizy ryzyka, które są niezbędne do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Działania te mogą być realizowane przez pracowników lokalnej administracji lub ekspertów zewnętrznych. Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji, a jedynie pokrywać koszty opracowania koncepcji inwestycyjnej.

Fundusz na ten projekt pochodzi z programu ramowego EU w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. EUCF obejmuje swoim zasięgiem 27 państw członkowskich UE, a także państwa członkowskie EOG/EFTA — Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Listę nagrodzonych projektów poznamy w sierpniu br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Pod tym samym adresem można również złożyć wniosek online.

źródło: bridge.pl
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Paulina Tołcz
fot.: Kamil Timoszuk

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook