Dodana: 18 sierpień 2020 11:14

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2020 13:55

Dotacje na prace przy zabytkach

Ponad 183, 5 tys. zł wynosi pula środków finansowych w naborze wniosków, który z końcem sierpnia uruchomi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Wyłoni on projekty związane z pracami przy zabytkach.

Ilustracja do artykułu Wspieramy Podlaskie Zabytki (26 of 1).jpg

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo, z wyłączeniem osób fizycznych. Mogą to być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Dofinansowane w ramach tego naboru mogą być przedsięwzięcia m.in. w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków), budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów, dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.).

Dofinansowanie na projekt przekazywane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć na rzecz zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego rozpocznie się z końcem sierpnia i potrwa do 14 września.

oprac. Małgorzata Sawicka

 

Szczegóły na stronie RPOWP - link do strony.

facebook