Dodana: 12 listopad 2016 23:31

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2017 11:43

15 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu tablica 4.jpg

Stypendium może otrzymać osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego oraz spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) jest:

  • uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej,
  • studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej,

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:

  • w szkole podstawowej co najmniej 5,00,
  • w gimnazjum co najmniej 4,75,
  • w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,50,

albo

uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub humanistycznych lub zawodowo-technicznych (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych):

  • w gimnazjum co najmniej 5,00,
  • w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00.

3) uzyskała szczególne osiągnięcia edukacyjne:

  • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym albo,
  • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim albo,
  • jest laureatem innych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, olimpiad lub turniejów.

Wnioskodawcą przyznania stypendium jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wniosek wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna - parter, pokój 022) lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2015/2016 wyniesie 4 000 zł.

Więcej:

Urszula Wasyluk-Żukowska | 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

facebook