Dodana: 30 styczeń 2020 13:45

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 10:55

Otwarty konkurs ofert w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 30 stycznia 2020 r., podjął uchwałę nr 100/1603/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zdjęcie otwartej książki.

Rodzaje zadań:

  1. wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, przedsiębiorczości, kreatywności
    i innowacyjności uczniów;
  2. wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów;
  3. realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów dostępnych w sieci;
  4. realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;
  5. wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości.


Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 30 stycznia do 21 lutego 2020 r. poprzez platformę witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez platformę witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane elektronicznie) i dostarczyć je do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest terminowe dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w jednym egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w terminie do 25 lutego 2020 r.

***

Więcej informacji:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1;
15-888 Białystok;
III piętro, pokój 324;
tel.: 85 66 54 535, 85 66 54 536, 85 66 54 641.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook