Dodana: 29 lipiec 2020 13:18

Zmodyfikowana: 12 październik 2020 14:24

11 mln zł na organizacje praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych

W ramach częściowo rozstrzygniętego konkursu mającego na celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, Zarząd Województwa Podlaskiego podczas posiedzenia (29.07) zdecydował o dofinansowaniu pięciu projektów, dotyczących m.in. nauczania oraz doradztwa zawodowego.

Mężczyzna siedzący przed ekranem komputera

Dotacje przyznano w ramach częściowo rozstrzygniętego konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 (runda II).

 

Nauczanie przez działanie w zawodzie technik leśnik 

Wybrany projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum Leśnego w Białowieży i łączy kształcenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, w tym rozwijających postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej - szczególnie pożądanych na rynku pracy. W ramach projektu przewidziano również organizacje i doposażenie szkolnej pracowni do kształcenia praktycznego. Zaplanowano wykorzystanie pracowni do eksperymentu pedagogicznego "Innowacje w zawodzie technik leśnik". Projekt będzie realizowany przez Ministerstwo Środowiska.

Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych słuchaczy i nauczycieli Szkoły Policealnej nr 5 dla dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Nastąpi to poprzez udział w praktykach i stażach zawodowych, szkoleniach, warsztatach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, specjalistycznych kursach oraz zajęciach wyrównawczych. Dodatkowo założono doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Projekt będzie realizowany przez Miasto Białystok.

 

Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości 

Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Polega on na rozwijaniu kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych a także podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez udział w stażach u pracodawców. W ramach projektu przewidziane jest wyposażenie pracowni ekonomicznej i elektrycznej. Projekt realizowany będzie przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego

Wybrany projekt zakłada merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa zawodowo -edukacyjnego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego. W ramach Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego zaplanowano m. in. opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzenie i doposażenie 33 Punktów Informacji i Kariery. Projekt realizowany będzie przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

 

Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim 

W projekcie założono podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 placówkach kształcenia zawodowego z powiatu Grajewskiego. Będzie to realizowane poprzez kompleksowy program rozwojowy zakładający ścisłą współpracę szkół z pracodawcami. W projekcie założono
m. in. tworzenie w szkołach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie, szereg szkoleń dla uczniów, pomoc stypendialną dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych.  Projekt będzie realizowany przez SYNTEA S.A.

Wartość dofinansowania wybranych projektów wynosi blisko 11 mln zł.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook