Dodana: 1 lipiec 2013 10:40

Zmodyfikowana: 27 luty 2019 11:56

Realizacja zadań oświatowych

Przepis art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawianie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny w terminie do 31 października.

Informacja ta ma również komunikować o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ma to na celu kontrolę społeczną lokalnej polityki oświatowej, a także umożliwienie debaty publicznej nad wprowadzanymi zmianami i ich efektami.

Dane liczbowe wykorzystane do przygotowania raportu pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej oraz danych przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży oraz danych uzyskanych od szkoły i placówek, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem prowadzącym.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook