Dodana: 26 luty 2020 09:14

Zmodyfikowana: 28 luty 2020 14:39

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).

Ilustracja do artykułu cen.png

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko na dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku”w terminie do dnia 12 marca 2020 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do urzędu. Dokumenty, które wpłynął do urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegóły w załącznikach.

Link do ogłoszenia

Urszula Wasyluk-Żukowska
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

facebook