Dodana: 1 luty 2007 09:02

Zmodyfikowana: 1 luty 2007 09:02

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego

Realizowany jest projekt ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

W dniu 7 listopada 2005 r. przyjęty został pierwszy projekt wzoru Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, wzoru dyplomu i legitymacji, zasad i trybu jej przyznawania oraz sposobu noszenia.

Nastepnie ów projekt został przesłany do Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych i Administracji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt, lecz równocześnie zaproponowała wprowadzenie kilku drobnych korekt dotyczących wyglądu i regulaminu Odznaki oraz wzoru legitymacji Odznaki.

W związku z powyższym Sejmik Województwa Podlaskiego na sesji w dniu 27 lutego przyjął większość proponowanych przez Komisję Heraldyczną zmian.

Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, przed podjęciem przez Sejmik uchwały o ustanowieniu Odznaki, jej projekt zostanie przesłany do Prezydenta RP, celem uzyskania zgody na wzór Odznaki i sposób jej noszenia.

Projektantem graficznych wzorów Odznaki jest artysta plastyka Tadeusz Gajl.

facebook