Dodana: 21 lipiec 2006 10:43

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2006 10:43

Stanowisko z dnia 3 lipca 2006 roku

Stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie wpływu proponowanych zmian w programie „Natura 2000" na rozwój Województwa Podlaskiego.

Sejmik Województwa Podlaskiego, po zapoznaniu się z projektem „Lista dodatkowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w rejonie kontynentalnym", przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska, stoi na stanowisku, iż przekazana do Komisji Europejskiej w kwietniu 2004 r. lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) była w odniesieniu do zasobów środowiska przyrodniczego województwa podlaskiego całkowicie wystarczająca i nie wymaga uzupełnień.

Sieć NATURA 2000 obejmuje aktualnie aż 25,06 % powierzchni województwa podlaskiego, tj. kilkakrotnie więcej niż średnia w kraju. Stwarza to już obecnie szereg poważnych sytuacji konfliktowych, zwłaszcza z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, utrudniających i opóźniających realizację kluczowych dla rozwoju województwa elementów krajowej infrastruktury transportowej i technicznej (np. droga Nr S 8).

Projektowane powiększenie obszaru (SOO) Ostoi Knyszyńskiej PLH 200006 w gminie Dobrzyniewo Duże (rejon wsi Chraboły i Kozińce) oraz projektowane w SHADOW LIST włączenie do obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) części gminy Sztabin i Augustów może uniemożliwić lub istotnie opóźnić budowę drogi ekspresowej Nr S 8. W konsekwencji, wobec nieuniknionego narastania ruchu na tej drodze, łączącej wraz z drogą ekspresową Nr S 19 (Białystok - Lublin - Rzeszów - Preszow) Republiki Nadbałtyckie z południem Europy, powstaną jeszcze większe niż dotychczas zagrożenia środowiska i może zostać zaprzepaszczona koncepcja funkcjonowania dróg ekspresowych we wschodnim obszarze kraju, ustalona w Rozporządzeniu Nr 128 Rady Ministrów z dnia 15 maj a 2004 r.

Projektowane powiększenie obszarów (SOO) Ostoi Augustowskiej PLH 200005 w gminie Nowinka oraz Ostoi Pojezierze Sejneńskie PLH 200007 w gminie Giby, obejmujące wyjątkowo atrakcyjne i dynamicznie zainwestowywane tereny rekreacyjne, stworzy poważne kolizje z istniejącym i realizowanym zagospodarowaniem tych terenów i zniweczy podstawowy czynnik rozwoju tych gmin.

W związku z powyższą sytuacją Sejmik Województwa Podlaskiego wnosi o zaniechanie powiększania obszarów sieci Natura 2000 w województwie podlaskim, gdyż byłoby to działanie nieuzasadnione i godzące w żywotne interesy województwa podlaskiego, a w odniesieniu do zablokowania możliwości realizacji drogi ekspresowej Nr S 8 na odcinku Augustów - Białystok i całej wschodniej części kraju.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook