Dodana: 30 maj 2018 12:54

Zmodyfikowana: 30 maj 2018 12:56

Pacjenci rehabilitacji będą leczeni w lepszych warunkach. Rozpoczyna się remont ośrodka rehabilitacji szpitala wojewódzkiego w Białymstoku

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Cezary Nowosielski podpisali dziś, 30 maja dwie umowy na dofinansowanie projektów: poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim oraz termomodernizacja budynku Nr 9. Oba projekty powinny zakończyć się w I kwartale 2019 r. stworzeniem nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego. W II kwartale powinni pojawić się pierwsi pacjenci.

Ilustracja do artykułu remont budynku rehabilitacji szpitala wojewódzkiego (7).JPG

- Spotykamy się przy szpitalu wojewódzkim albo w przededniu rozpoczęcia inwestycji, albo gdy pierwsi pacjenci pojawiają się na oddziale. W tym roku nastąpiła intensyfikacja robót w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku. Myślę, że i ośrodek rehabilitacji po remoncie będzie taki, jaki powinien być. Jesteśmy na dobrej drodze, by zmodernizować szpital w całości. – powiedział Członek Zarządu Województwa Bogdan Dyjuk.  

Podpisane umowy dotyczą dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Nr 9 – poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

- Stoimy przed budynkiem przeyszłej rehabilitacji, rozpoczynamy remont budynku i zakładamy, że potrwa do I kwartału 2019 roku, a w II kwartale będziemy już tu mogli przyjmować pacjentów – dodał dyrektor Cezary Nowosielski i wymienił koszty remontu.

Planowany łączny koszt przebudowy i rozbudowy oraz termomodernizacji budynku nr 9 wraz z jego wyposażeniem oraz zakupem niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej wynosi 13 326 855,56 zł, z czego: 6 699 771,98 zł pochodzić będzie z RPOWP 2014-2020, natomiast 6 585 295,66 zł z budżetu Województwa Podlaskiego. 

Po zrealizowaniu projektu w budynku nr 9 zostanie zlokalizowany Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej, który obecnie zlokalizowany jest w 70-letnim budynku nr 12 przeznaczonym docelowo na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • remont budynku nr 9, dostosowanie infrastruktury do wymagań formalnych i standardów krajowych i unijnych dla usług medycznych, jak również dostosowanie konkretnie pod nowy sprzęt rehabilitacyjny,
 • przeniesienie oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej do budynku nr 9,
 • utworzenie AOS w zakresie rehabilitacji,
 • zakup nowoczesnego sprzętu w celu doposażenia jednostek Ośrodka rehabilitacyjnego, dla podniesienia jakości, dostępności i rozszerzenia zakresu usług opieki rehabilitacyjnej oferowanej w ramach:
 1. oddziału szpitalnego rehabilitacji ogólnoustrojowej
 2. oddziału szpitalnego rehabilitacji neurologicznej
 3. poradni rehabilitacyjnej (AOS)
 4. ośrodka rehabilitacji dziennej

W ramach projektu przewidziany jest także zakup sprzętu i wyposażenia sal dla pacjentów – łóżka, szafki przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, urządzeń terapeutycznych kończyn górnych i dolnych, stoły pionizujące, laser wysokoenergetyczny, zestawy do ćwiczeń mowy dla pacjentów po udarach, zakup wyposażenia do gabinetów i pracowni w poradni rehabilitacyjnej.

 

Okres realizacji projektu: 31.10.2017 – 31.01.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 9 148 064,00 zł

Dofinansowanie UE: 6 699 771,98 zł – 85 %

Wkład własny: 1 182 312,71 zł – 15 %

Wydatki niekwalifikowalne: 1 265 979,31 zł

Planowane wydatki  w roku 2018: 9 148 064,00 zł 

Dotacja celowa ze środków budżetu województwa podlaskiego w kwocie 2 448 292,02 zł jest udzielana na współfinansowanie ww. projektu w części dotyczącej wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych.

Poza ww. projektem z  budżetu Województwa Podlaskiego zostanie dofinansowana również termomodernizacja budynku Nr 9 w kwocie 4 137 003,64 zł, która obejmie roboty elewacyjne, remont i modernizację dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, a także instalacji centralnego ogrzewania oraz realizację węzła cieplnego. Planowany koszt realizacji termomodernizacji budynku nr 9 wynosi 4 178 791,56 zł. Planowany okres realizacji zadania – Maj 2018 – Kwiecień 2019 r.

 

Ordynator oddziału rehabilitacji ogólnej i neurologicznej szpitala Jerzy Lewczuk powiedział, że obecnie oddział rehabilitacji neurologicznej liczy obecnie 25 łóżek, a ogólnoustrojowej – 18 łóżek. W noym ośrodku będzie zwiększenie ilości łóżek o dwa w każdym oddziale.

- Nową częścią naszej działalności będzie poradnia oraz poradnia rehabilitacji dziennej – dodał ordynator Jerzy Lewczuk.

W skład Ośrodka Rehabilitacji w nowej lokalizacji wejdą:

 • Poradnia Rehabilitacji
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 27 łóżek
 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 20 łóżek

 

Poradnia Rehabilitacji oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w przeciągu miesiąca będą mogły obsłużyć około 100 osób.

Poradnia będzie obsługiwać pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w zakresie ortopedycznym i neurologicznym tj. dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, następstw urazów, złamań i zabiegów operacyjnych oraz udary mózgowe, choroby demielinizacyjne, jak również dolegliwości ze strony obwodowego układu nerwowego.

Do dyspozycji pacjentów zostaną przekazane oprócz typowych elementów, w które jest wyposażona Poradnia sale terapii indywidualnej, bogato wyposażony gabinet fizykoterapii z najnowocześniejszymi aparatami do elektro- i magnetoterapii, gabinet hydroterapii z możliwością masażu wodno-wirowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Terapia będzie uzupełniana masażem, który będzie mógł być realizowany jednocześnie u 3 pacjentów. 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej będzie mieścił się na 2 piętrze. Wyposażony zostanie w łóżka z nowatorskimi rozwiązaniami dotyczącymi pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi. Chorzy nieporuszający się samodzielnie będą mogli skorzystać z pionizacji na stole z funkcją kroczenia. Pracę fizjoterapeutów i pielęgniarek wspomagać będą liczne  urządzenia ortopedyczne wykorzystywane do łatwego przenoszenia pacjentów z łóżka na wózek. Zdolności manualne można będzie usprawniać w gabinecie terapii zajęciowej bogato wyposażonym w innowacyjny sprzęt wykorzystujący wirtualną rzeczywistość. Wyższymi czynnościami ośrodkowego układu nerwowego tj. zdolnościami poznawczymi i funkcją mowy zajmą się psycholodzy i logopedzi wykorzystując testy i treningi komputerowe.

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej zlokalizowany na piętrze 1-szym zajmie się przede wszystkim pacjentami po ciężkich urazach i zabiegach operacyjnych.

***

W latach 2014-2017 Zarząd Województwa Podlaskiego wspierał działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przekazując środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne
w wysokości 60 683 358 zł.

W budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2018 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 14 323 041 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku.

(at)

 

facebook