Dodana: 17 listopad 2017 14:26

Zmodyfikowana: 17 listopad 2017 15:12

Blisko 10 milionów na modernizację bloku operacyjnego i Intensywnej Terapii szpitala w Hajnówce

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Szpital Powiatowy w Hajnówce będzie mógł unowocześnić Blok Operacyjny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W nowoczesny sprzęt doposażone zostaną również trzy inne oddziały: oddział Rehabilitacji oraz oddział Chirurgii Laparaskopowej i Klasycznej a także Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

Całkowita wartość projektu wynosi 9 784 436,34 PLN.

Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 6 514 216,06 PLN.

Aby poinformować o tej inwestycji w piątek, 17 listopada w Szpitalu Powiatowym w Hajnówce z dziennikarzami spotkali się: Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego; Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego; Grzegorz Tomaszuk, dyrektor szpitala; ordynatorzy oddziałów; Mirosław Romaniuk, starosta hajnowski; Andrzej Skiepko, zastępca burmistrza Hajnówki. W uroczystości udział wzięli także radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski, Włodzimierz Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz.

- Uruchomienie tej inwestycji wraz z modernizacją oddziałów to bardzo ważne wydarzenie. W ramach naszego programu operacyjnego wspieramy ochronę zdrowia nie tylko w jednostkach samorządu województwa, ale szpitalach powiatowych i innych placówkach, które świadczą usługi zdrowotne – podkreślał w czasie spotkania z samorządowcami i dyrekcją szpitala w Hajnówce Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. -  Ochrona zdrowia jest też bardzo ważna z punktu widzenia strategii województwa. Zwłaszcza teraz, kiedy tak wiele schorzeń ma charakter cywilizacyjny, związanych jest z niezdrowym trybem życia: jak choroby układu krążenia, nowotworowe, czy związane z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa. Ze środków unijnych na dzień dzisiejszy uruchomiliśmy cztery projekty, łącznie mamy na nie 150 mln zł. I jednym z tych czterech najlepiej ocenionych (pozostałe trzy to szpitale wojewódzkie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach) jest właśnie szpital powiatowy w Hajnówce. Jestem przekonany, że ta inwestycja pozwoli w znacznej mierze poprawić jakość, jak i dostępność, bo jest to szpital bardzo dobrze prowadzony i cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów.

Projekt polega na unowocześnianiu bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, funkcjonujących w strukturze SP ZOZ w Hajnówce oraz doposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji oraz Oddziałów Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Obejmuje wykonanie prac budowalnych oraz zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznego wyposażenia. Główną grupę docelową projektu stanowią dorośli mieszkańcy powiatu hajnowskiego, w szczególności pacjenci leczeni w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia i oddechowego.

– Chciałbym przede wszystkim pogratulować panu staroście i dyrektorowi szpitala, że z sukcesem udało im się aplikować po środki z RPO. To jedyny szpital powiatowy który zyskał pozytywną ocenę, pozostałe były szpitalami wojewódzkimi. I warto to docenić – dodał w swoim przemówieniu Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – Już wkrótce, bo w grudniu, startują kolejne konkursy w ramach RPO tym razem na wsparcie oddziałów związanych z pediatrią, ginekologią i położnictwem. W lutym zaś na poprawę efektywności i dostępności do usług medycznych. Poza tym w ramach regionalnych środków jest jeszcze pięć projektów na działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Nasze szpitale wojewódzkie i powiatowe skutecznie aplikują też i z innych źródeł: kilka szpitali powiatowych otrzymało dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko, ale także ze środków transgranicznych Polska-Litwa i Polska-Białoruś-Ukraina.

– Chciałbym podziękować, że taki program jest realizowany. Bardzo się cieszymy, że nasz projekt znalazł uznanie. Szpitale powiatowe są w szczególnej sytuacji finansowej – gdyby nie unijne projekty, to takich środków nigdy byśmy nie uzyskali – mówił Grzegorz Tomaszuk, dyrektor szpitala powiatowego w Hajnówce. - Do dzisiaj zmodernizowaliśmy prawie wszystkie oddziały, pozostało serce szpitala – blok operacyjny i oddział intensywnej terapii, które wspomagają oddziały zabiegowe. Na intensywnej terapii trzeba było zwiększyć ilość łóżek, żeby zachować wskaźnik 2 proc. (szpital ma 400 łóżek). Dzisiaj wykonujemy ok. 3 tys. operacji rocznie, co średnio daje 9 operacji dziennie. I zachodzi konieczność, żeby jeszcze zwiększyć dostępność.

Co zostanie zmienione, zmodernizowane:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - obecnie dysponuje 4 łóżkami intensywnej terapii. Istniejący standard pomieszczeń Oddziału nie odpowiada obecnie stawianym wymogom i oczekiwaniom. Wyposażenie i aparatura medyczna Oddziału jest w znacznym stopniu wyeksploatowana i przestarzała. W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczeny sprzęt i aparatura medyczna. Ze względu na potrzebę zwiększenia liczby łóżek z 4 do 5 niezbędne jest przeprowadzenie prac budowlanych związanych z powiększeniem Oddziału.

Blok Operacyjny - przeprowadza się w nim obecnie około 3 tys. zabiegów rocznie. W 2016 r. było to 2 838 operacji, w 2015 r. – 3 168 operacji, a w 2014 r. – 3 050 operacji. Zgodnie z MPZ w 2014 r. średnio na jeden stół operacyjny w województwie podlaskim przypadało ok. 699 operacji, czyli o 45 więcej niż średnio w Polsce. Biorąc pod uwagę te dane można stwierdzić, że Szpital w Hajnówce jest jedną z jednostek, które wykonują największą liczbę operacji przypadających na jeden stół operacyjny. Między innymi z tego powodu zarówno same pomieszczenia BO, jak i jego wyposażenia, wykazują duży stopień wyeksploatowania. Znacznym problemem jeśli chodzi o wyposażenie jest brak stołu operacyjnego umożliwiającego operowanie pacjentów z bardzo dużą wagą. Dotychczas w Szpitalu mogli być operowani pacjenci o wadze do 230 kg. Zakup nowego stołu pozwoli na operowanie pacjentów o wadze do 350 kg, co z kolei zwiększy dostępność do usług medycznych tej grupie pacjentów.

Na Oddziale Rehabilitacji opieką objęci są głównie pacjenci po przebytych zabiegach operacyjnych, w tym w szczególności po zabiegach ortopedycznych. Aby zwiększyć dostępność usług dla wskazanych grup pacjentów niezbędne jest doposażenie Oddziału w łóżko wielofunkcyjne, przenośne, wszechstronne elektrostymulatory do zaawansowanej terapii przeciwbólowej i rehabilitacji pourazowej. W ramach projektu pacjenci zyskają szybszy dostęp do rehabilitacji. Wcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji pozwoli na uzyskanie lepszego efektu terapeutycznego.

Leczenie bólu - obecnie Szpital nie ma wprowadzonego systemowego programu leczenia bólu pooperacyjnego. Dzięki wyodrębnieniu i wyposażeniu sali pooperacyjnej w ramach BO, leczenie bólu będzie inicjowane jeszcze na etapie pobytu pacjenta na BO, bezpośrednio po przebytym zabiegu. W ramach projektu O. Ch. Laparoskopowej oraz O. Ch. Urazowo – Ortopedycznej doposażone zostaną w system pomp PCA umożliwiających kontrolowane leczenie bólu przez samego pacjenta. Oddział Rehabilitacyjny zostanie wyposażony w wielofunkcyjne elektrostymulatory do terapii przeciwbólowej. Wdrożenie programu leczenia bólu pooperacyjnego przyczyni się do skrócenia czasu pobytu w oddziałach zabiegowych pozwalając na uniknięcie przedłużających się hospitalizacji.

Projekt uzyskał pozytywne rekomendacje i opinie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie AiIT oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej.

(opr.mk)

facebook