Dodana: 4 grudzień 2017 15:28

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2017 15:28

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie oferentów na wykonywanie w 2018r. badań lekarskich kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniom tych szkół, studentom, słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wyżej wymienione badania będą przeprowadzane mieszkańcom województwa podlaskiego na terenie powiatu zamieszkania osoby badanej.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016.1638j.t. ) i posiada zgłoszoną działalność z zakresu medycyny pracy w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

Szacunkowa liczba badań ok. 19 000

II. Okres obowiązywania umowy: od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

III. Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i wzór umowy są do pobrania w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, pok. 21 oraz na stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl, www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl.

IV. Składanie ofert:

1) Ofertę należy złożyć na wskazanym formularzu ofertowym, zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu.
2) Wszystkie dokumenty muszą być dokładnie ponumerowane.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieoznakowanej kopercie z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ” Konkurs ofert 2018r. powiat ....... w Sekretariacie PWOMP, pok. nr 19, do dnia 18 grudnia 2017r. do godz. 15:00
4) Ofertę przesłaną pocztą będzie się uważało za złożoną skutecznie, jeżeli wpłynie do dnia 18 grudnia 2017r. do godz. 15:00.

V. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert:

1) Otwarcie ofert odbędzie się publicznie w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Ośrodka .
2) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po zakończeniu negocjacji w dniu 29 grudnia 2017r.
3) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Ośrodka i stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl, www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
5) W toku postępowania konkursowego, oferent może składać umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
6) Oferent może złożyć do Dyrektora PWOMP odwołanie, dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.
7) Termin związania ofertą kończy się 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania;
1. Szczegółowe warunki konkursu
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Pliki do pobrania

facebook