Dodana: 3 luty 2017 14:58

Zmodyfikowana: 3 luty 2017 14:58

Konkurs ofert z zakresu medycyny pracy

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku ul. Wiewiórcza 10 ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2015. 618 tj ) i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

I. Przedmiotem postępowania jest wykonywanie w 2017r. badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Konkurs ma celu wyłonienie oferentów, świadczących w/w badania kandydatom, zamieszkującym województwo podlaskie.

Szacunkowa liczba badań ok. 19 000

II. Okres obowiązywania umowy: od 01 kwietnia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

III. Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i wzór umowy  do pobrania w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, pok. 21 oraz na stronie internetowej  www.pwomp.wrotapodlasia.pl. i  www.wrotapodlasia.pl.

IV. Składanie ofert:

1) Ofertę należy złożyć na wskazanym formularzu ofertowym, zgodnie z wymogami, zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu.

2)  Wszystkie dokumenty muszą być dokładnie ponumerowane.

3)  Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieoznakowanej kopercie z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ”  Konkurs ofert 2017r. powiat ....... w Sekretariacie PWOMP, pok. nr 19, do dnia 23 lutego 2017r. do godz. 15:00

4) Ofertę przesłaną pocztą, będzie się uważało za złożoną skutecznie, jeżeli wpłynie do dnia 23 lutego 2017r. do godz. 15:00.

V. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert:

1) Otwarcie ofert odbędzie się publicznie w dniu 24 lutego 2017r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Ośrodka .

2)  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi,  po zakończeniu negocjacji w dniu 20 marca 2017r.

3) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Ośrodka i stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl, www.wrotapodlasia.pl.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

5)  W toku postępowania konkursowego, oferent może składać umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych, od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

6) Oferent może złożyć do Dyrektora PWOMP odwołanie, dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w terminie  7 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

7)  Termin związania ofertą kończy się 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

W załączniku: formularz ofertowy, umowa, szczegółowe warunki konkursu

 

 

Pliki do pobrania

facebook