Dodana: 10 styczeń 2019 11:23

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2019 12:08

Rodzicu, zgłoś się po Kartę Dużej Rodziny!

Wszyscy rodzice, również zastępczy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, mają od nowego roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. To system zniżek na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, bezpłatny wstęp do parków narodowych czy ulgi w ponad 20 tys. miejsc w całej Polsce. Od 1 stycznia 2018 r. użytkownicy KDR mogą korzystać również z jej wersji mobilnej.

Ilustracja do artykułu kdrt.jpg

Kto ma prawo do Karty Dużej Rodziny

 • Wszyscy rodzice, a także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy mają lub mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

A także dzieci:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym

lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

W jaki sposób rodzic ma wykazać, że miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

 • Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny – osoba składająca wniosek podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica, dla których wnioskuje o Kartę, ale wykazuje również dzieci (jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie KDR również dla nich; w przypadku dziecka niespełniającego warunków, zaznacza się rolę jej osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”).

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny

Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny warto wnioskować od razu o obie jej formy – tradycyjną (plastikową) i elektroniczną (karta wyświetla się na urządzeniach mobilnych w aplikacji mKDR). Można to zrobić na dwa sposoby:

Kreator wniosku ułatwia jego złożenie i pilnuje, by wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

 • W gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania członka lub członków rodziny.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica należy załączyć zaświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu co najmniej

troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej

trojga dzieci;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej

– oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu

dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym

domu dziecka.

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń są do pobrania tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

W jakich sytuacjach prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje małżonkowi rodzica

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci,
ale także małżonkowi tego rodzica. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez osoby, z których żadna nie ma/nie miała na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale łącznie mają lub mieli co najmniej troje dzieci – np. w sytuacji zawarcia małżeństwa przez osoby, z których jedno ma dwoje dzieci, a drugie jedno dziecko – osobom tym również będzie przysługiwało prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ich dzieciom, jeśli co najmniej troje z nich będzie w chwili składania wniosku spełniało warunki ustawy. W takiej sytuacji dla obojga małżonków powinna być zaznaczona na wniosku rola osoby w rodzinie „małżonek”.

Małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty będzie przysługiwało także wówczas, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.

Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny

 • zniżki na przejazdy kolejowe dla rodziców i małżonków rodziców – 37% na bilety jednorazowe oraz

49% na bilety miesięczne;

 • 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców;
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dla dzieci;
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Kartę Dużej Rodziny honoruje ok. 5 tysięcy Partnerów w ok. 22 tysiącach punktów. Wyszukiwarka Partnerów Karty Dużej Rodziny (mapa i wykaz) znajduje się pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 

 

źródło:Podlaski Urząd Wojewódzki
oprac.ak

 

 

facebook