Dodana: 17 styczeń 2007 09:49

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2007 09:49

Zamówienia publiczne

Czy istnieje konieczność stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w przypadku zlecania wykonania projektu, zgłoszonego do realizacji w ramach ZPORR, zakładom budżetowym lub gospodarstwom pomocniczym tychże jednostek?
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączają  możliwość stosowania ustawy o zamówieniach publicznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Skarbu Pastwa oraz jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe wynika przede wszystkim z samej definicji legalnej zamówienia publicznego, zawartej w art. 2 pkt. 13 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Przepis ma fundamentalne znacznie, wskazuje oto bowiem, i z zamówieniem publicznym, a tym samym z obowiązkiem stosowania procedur ustawy, mamy do czynienia tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy prowadzi ona do zawarcia umowy, a więc czynności prawnej o charakterze dwustronnym (pomiędzy zamawiającym i wykonawcą). Jednym z koniecznych elementów stosunku cywilnoprawnego powstałego na skutek zawarcia umowy (w świetle art. 14 ustawy Pzp za taki należy uznać umowę o zamówienie publiczne) jest występowanie co najmniej dwóch podmiotów tworzących dwie strony. Warunkiem koniecznym bycia podmiotem stosunku prawnego jest posiadanie zdolności prawnej (czyli zdolności do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków). Z występowaniem co najmniej dwóch podmiotów nie będziemy mieli do czynienia w sytuacji występowania dwóch jednostek organizacyjnych Skarbu Pastwa lub dwóch jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku będziemy mieli bowiem do czynienia tylko i wyłącznie z jednym podmiotem prawa a mianowicie Skarbem Pastwa lub daną jednostką samorządu terytorialnego, które występują poprzez swoje jednostki organizacyjne. Powyższe wyklucza możliwość uznania, i w przypadku udzielania zamówienia przez jednostkę organizacyjną Skarbu Pastwa (jednostki samorządu terytorialnego) innej jednostce organizacyjnej Skarbu Pastwa (jednostce organizacyjnej tej samej jednostki samorządu terytorialnego) mamy do czynienia z zamówieniem publicznym w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych. 169 Powyższa interpretacja nie dotyczy sytuacji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne Skarbu Pastwa oraz jednostki samorządu terytorialnego na zewnątrz, a więc np.
• udzielania zamówień innym państwowym lub komunalnym osobom prawnym (np.
spółkom handlowym);
• udzielania zamówień przez jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego jednostce organizacyjnej innej jednostki samorządu terytorialnego.

Czy istnieje możliwość wszczęcia procedury udzielania zamówienia publicznego na realizację projektów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą?
W oparciu o umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą , istnieją  zapisy mówiące o tym, że:
• Można rozpocząć procedurę udzielania zamówień publicznych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (beneficjent ponosi ryzyko związane z wydaniem ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu),
•  W przypadku gdy procedura udzielania zamówień publicznych rozpoczęła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, nie ma zastosowania kontrola ex-ante zamówień publicznych.

facebook