Dodana: 17 lipiec 2007 13:14

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2007 13:14

AKTUALNOŚCI

 


Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

 

w ramach działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Nabór obejmuje również wnioski o przyznanie pomocy na operacje dotyczące priorytetu „Gospodarka wodna” w ramach, tzw. „nowych wyzwań”

 

w terminie od dnia 19 września 2012 roku do dnia 5 października 2012 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - - www.prow.wrotapodlasia.pl, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427z późn. zm.), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla ww. działania.

Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 5 października 2012 roku o godz. 1530.

 

Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 66 54 724 lub 725, 723.

Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

 


___________________________________________________

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

w ramach działania:

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

z zakresu: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

 

w terminie od dnia 19 września 2012 roku do dnia 5 października 2012 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - www.prow.wrotapodlasia.pl, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427 z późn. zm.), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla ww. działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego ustalone zostało następująco:

1.  Kryterium regionalne uwzględniające specyfikę Województwa Podlaskiego uznaje się za spełnione jeżeli:

a)  na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000;

a w przypadku targowisk jeżeli planowana operacja związana jest realizacją decyzji o zakazie eksploatacji danego obiektu, bądź realizacją decyzji o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb, w tym decyzje o wywłaszczeniu i zmierza do usunięcia przeszkód uniemożliwiających właściwą eksploatację, bądź też w przypadku, gdy na terenie gminy w ciągu ostatnich 3 lat nie funkcjonowało targowisko gminne

b) gmina zrealizowała co najmniej 2 inwestycje z dziedziny ochrony środowiska o zasięgu lokalnym w ciągu ostatnich dwóch lat a w przypadku targowisk inwestycja dotyczy wspólnego przedsięwzięcia przynajmniej
3 jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podstawę weryfikacji kryterium określonego w pkt. 1 stanowić będzie:

a)   w przypadku targowisk:

- na potwierdzenie realizacji decyzji o zakazie eksploatacji obiektu, bądź decyzji o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb: decyzje odpowiednich służb w tym również decyzje o wywłaszczeniu terenu istniejącego targowiska,

- na potwierdzenie braku funkcjonującego targowiska w ciągu ostatnich 3 lat: oświadczenie wójta, burmistrza o braku funkcjonującego targowiska na terenie gminy,

- na potwierdzenie ilości podmiotów realizujących wspólnie przedsięwzięcie: uchwała bądź  porozumienie jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do wspólnej realizacji  organizacji sprzedaży

b)  w pozostałych przypadkach:

- na potwierdzenie istnienia formy ochrony przyrody na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji: dokument ustanawiający formę ochrony przyrody,

- na potwierdzenie zrealizowanych co najmniej 2 inwestycji z dziedziny ochrony środowiska  na terenie gminy, w której planowana jest operacja: dokument stwierdzający oddanie obiektu do użytkowania (np.: dokument przyjęcia środka trwałego – OT, decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli dotyczy) bądź oświadczenie wójta, burmistrza określające zakres i termin realizacji przedsięwzięcia.

 

Spełnienie kryterium określonego w pkt. 1 w obu częściach zapewnia operacji przyznanie 2 punktów. W przypadku spełnienia kryterium w jednej części, operacja otrzyma 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się (wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.).

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 5 października 2012 roku o godz. 1530.

 

Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 66 54 724 lub 725, 723.

 

 

Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański
_______________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 7 sierpnia 2012r. uchwałą nr 110/1545/2012 przyjął listy operacji w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w następujących zakresach:

- gospodarki wodno – ściekowej- lista operacji

- tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych- lista operacji

- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych- lista operacji

Uchwała nr 110/1545/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.- pobierz plik

_______________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 13 marca 2012r.,uchwałą nr 86/1113/2012  przyjął listę operacji w ramach Działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr 86/1113/2012- pobierz plik

Lista operacji- pobierz plik

______________________________________

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Wnioski należy składać osobiście w terminie od 9 stycznia 2012 r., do 2 marca 2012 r.w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w godz., w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 2 marca 2012 r. o godz. 1530.

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego ustalone zostało następująco:

1.  Kryterium regionalne uwzględniające specyfikę Województwa Podlaskiego uznaje się za spełnione jeżeli:

a)  na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000; a w przypadku targowisk jeżeli planowana operacja związana jest realizacją decyzji o zakazie eksploatacji danego obiektu, bądź realizacją decyzji o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb, w tym decyzje o wywłaszczeniu i zmierza do usunięcia przeszkód uniemożliwiających właściwą eksploatację, bądź też w przypadku, gdy na terenie gminy w ciągu ostatnich 3 lat nie funkcjonowało targowisko gminne

b) gmina zrealizowała co najmniej 2 inwestycje z dziedziny ochrony środowiska o zasięgu lokalnym w ciągu ostatnich dwóch lat a w przypadku targowisk inwestycja dotyczy wspólnego przedsięwzięcia przynajmniej 3 jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podstawę weryfikacji kryterium określonego w pkt. 1 stanowić będzie:

a)   w przypadku targowisk:

- na potwierdzenie realizacji decyzji o zakazie eksploatacji obiektu, bądź decyzji
o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb: decyzje odpowiednich służb w tym również decyzje o wywłaszczeniu terenu istniejącego targowiska,

- na potwierdzenie braku funkcjonującego targowiska w ciągu ostatnich 3 lat: oświadczenie wójta, burmistrza o braku funkcjonującego targowiska na terenie gminy,

- na potwierdzenie ilości podmiotów realizujących wspólnie przedsięwzięcie: uchwała bądź  porozumienie jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do wspólnej realizacji  organizacji sprzedaży

b)  w pozostałych przypadkach:

- na potwierdzenie istnienia formy ochrony przyrody na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji: dokument ustanawiający formę ochrony przyrody,

- na potwierdzenie zrealizowanych co najmniej 2 inwestycji z dziedziny ochrony środowiska  na terenie gminy, w której planowana jest operacja: dokument stwierdzający oddanie obiektu do użytkowania (np.: dokument przyjęcia środka trwałego – OT, decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli dotyczy) bądź oświadczenie wójta, burmistrza określające zakres i termin realizacji przedsięwzięcia.

 

Spełnienie kryterium określonego w pkt. 1 w obu częściach zapewnia operacji przyznanie 2 punktów. W przypadku spełnienia kryterium w jednej części, operacja otrzyma 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się (wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.).

 

Szczegółowe informacje na temat ww. działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w godz., w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 65 48 257 lub 74 97 623, 622, 627.

 

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

Jarosław Zygmunt Dworzański

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Wnioski należy składać osobiście w terminie od 9 stycznia 2012 r., do 2 marca 2012 r. w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w godz., w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 2 marca 2012 r. o godz. 1530.

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego ustalone zostało następująco:

1.  Kryterium regionalne uwzględniające specyfikę Województwa Podlaskiego uznaje się za spełnione jeżeli:

a)  na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000; a w przypadku targowisk jeżeli planowana operacja związana jest realizacją decyzji o zakazie eksploatacji danego obiektu, bądź realizacją decyzji
o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb, w tym decyzje o wywłaszczeniu i zmierza do usunięcia przeszkód uniemożliwiających właściwą eksploatację, bądź też w przypadku, gdy na terenie gminy w ciągu ostatnich 3 lat nie funkcjonowało targowisko gminne

b) gmina zrealizowała co najmniej 2 inwestycje z dziedziny ochrony środowiska o zasięgu lokalnym w ciągu ostatnich dwóch lat a w przypadku targowisk inwestycja dotyczy wspólnego przedsięwzięcia przynajmniej 3 jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podstawę weryfikacji kryterium określonego w pkt. 1 stanowić będzie:

a)   w przypadku targowisk:

- na potwierdzenie realizacji decyzji o zakazie eksploatacji obiektu, bądź decyzji
o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb: decyzje odpowiednich służb w tym również decyzje o wywłaszczeniu terenu istniejącego targowiska,

- na potwierdzenie braku funkcjonującego targowiska w ciągu ostatnich 3 lat: oświadczenie wójta, burmistrza o braku funkcjonującego targowiska na terenie gminy,

- na potwierdzenie ilości podmiotów realizujących wspólnie przedsięwzięcie: uchwała bądź  porozumienie jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do wspólnej realizacji  organizacji sprzedaży

b)  w pozostałych przypadkach:

- na potwierdzenie istnienia formy ochrony przyrody na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji: dokument ustanawiający formę ochrony przyrody,

- na potwierdzenie zrealizowanych co najmniej 2 inwestycji z dziedziny ochrony środowiska  na terenie gminy, w której planowana jest operacja: dokument stwierdzający oddanie obiektu do użytkowania (np.: dokument przyjęcia środka trwałego – OT, decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli dotyczy) bądź oświadczenie wójta, burmistrza określające zakres i termin realizacji przedsięwzięcia.

 

Spełnienie kryterium określonego w pkt. 1 w obu częściach zapewnia operacji przyznanie 2 punktów. W przypadku spełnienia kryterium w jednej części, operacja otrzyma 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się (wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.).

 

Szczegółowe informacje na temat ww. działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w godz., w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 65 48 257 lub 74 97 623, 622, 627.

 

                                                                                                                                              Marszałek Województwa Podlaskiego

Jarosław Zygmunt Dworzański

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Wnioski należy składać osobiście w terminie od 9 stycznia 2012 r., do 2 marca 2012 r.w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w godz., w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 2 marca 2012 r. o godz. 1530.

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego ustalone zostało następująco:

1.  Kryterium regionalne uwzględniające specyfikę Województwa Podlaskiego uznaje się za spełnione jeżeli:

a)  na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000; a w przypadku targowisk jeżeli planowana operacja związana jest realizacją decyzji o zakazie eksploatacji danego obiektu, bądź realizacją decyzji o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb, w tym decyzje o wywłaszczeniu i zmierza do usunięcia przeszkód uniemożliwiających właściwą eksploatację, bądź też w przypadku, gdy na terenie gminy w ciągu ostatnich 3 lat nie funkcjonowało targowisko gminne

b) gmina zrealizowała co najmniej 2 inwestycje z dziedziny ochrony środowiska o zasięgu lokalnym w ciągu ostatnich dwóch lat a w przypadku targowisk inwestycja dotyczy wspólnego przedsięwzięcia przynajmniej 3 jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

2. Podstawę weryfikacji kryterium określonego w pkt. 1 stanowić będzie:

a)   w przypadku targowisk:

- na potwierdzenie realizacji decyzji o zakazie eksploatacji obiektu, bądź decyzji
o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb: decyzje odpowiednich służb w tym również decyzje o wywłaszczeniu terenu istniejącego targowiska,

- na potwierdzenie braku funkcjonującego targowiska w ciągu ostatnich 3 lat: oświadczenie wójta, burmistrza o braku funkcjonującego targowiska na terenie gminy,

- na potwierdzenie ilości podmiotów realizujących wspólnie przedsięwzięcie: uchwała bądź  porozumienie jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do wspólnej realizacji  organizacji sprzedaży

b)  w pozostałych przypadkach:

- na potwierdzenie istnienia formy ochrony przyrody na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji: dokument ustanawiający formę ochrony przyrody,

- na potwierdzenie zrealizowanych co najmniej 2 inwestycji z dziedziny ochrony środowiska  na terenie gminy, w której planowana jest operacja: dokument stwierdzający oddanie obiektu do użytkowania (np.: dokument przyjęcia środka trwałego – OT, decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli dotyczy) bądź oświadczenie wójta, burmistrza określające zakres i termin realizacji przedsięwzięcia.

 

Spełnienie kryterium określonego w pkt. 1 w obu częściach zapewnia operacji przyznanie 2 punktów. W przypadku spełnienia kryterium w jednej części, operacja otrzyma 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się (wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.).

 

Szczegółowe informacje na temat ww. działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w godz., w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 6548 257 lub 7497 623,622, 627.                                                                      

Marszałek Województwa Podlaskiego

Jarosław Zygmunt Dworzański

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach osi 2  „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”

działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie
gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Wnioski należy składać osobiście w terminie od 9 stycznia 2012 r., do 27 stycznia 2012 r.w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w godz., w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 27 stycznia 2012 r. o godz. 1530.

 

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

 

 

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 65 48 257 lub 74 97 623, 622, 627.


Marszałek Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

 

 

________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w Warszawie spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządów z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego na temat działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Spotkanie dotyczyć będzie programu „Mój rynek” jako nowej inicjatywy wsparcia targowisk. Ponadto zaprezentowana zostanie inicjatywa wsparcia internetu szerokopasmowego w ramach PROW 2007-2013. Przedstawione zostaną również informacje nt. aktualnych zmian w zakresie „małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Spotkanie odbędzie się w Hotelu LORD, Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa. Pozostałe informacje zgodnie z załącznikiem

Skan pisma

Harmonogram

__________________________________________________________

Nowa strona PROW!

Mamy przyjemność poinformować, że została uruchomiona strona poświęcona działaniom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Znajduje się ona pod adresem: www.prow.wrotapodlasia.pl

Serdecznie zapraszamy!

***

 Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

 

w ramach działania:

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

z zakresu: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

 

w terminie od 26 września do 18 listopada 2011 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427 z późn. zm.), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla ww. działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego ustalone zostało następująco:

1.  Kryterium regionalne uwzględniające specyfikę Województwa Podlaskiego uznaje się za spełnione jeżeli:

a)  na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000;

a w przypadku targowisk jeżeli planowana operacja związana jest realizacją decyzji
o zakazie eksploatacji danego obiektu, bądź realizacją decyzji o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb, w tym decyzje o wywłaszczeniu
i zmierza do usunięcia przeszkód uniemożliwiających właściwą eksploatację, bądź też w przypadku, gdy na terenie gminy w ciągu ostatnich 3 lat nie funkcjonowało targowisko gminne

b) gmina zrealizowała co najmniej 2 inwestycje z dziedziny ochrony środowiska o zasięgu lokalnym w ciągu ostatnich dwóch lat

a w przypadku targowisk inwestycja dotyczy wspólnego przedsięwzięcia przynajmniej 3 jednostek samorządu terytorialnego.  

2. Podstawę weryfikacji kryterium określonego w pkt. 1 stanowić będzie:

a)   w przypadku targowisk:

- na potwierdzenie realizacji decyzji o zakazie eksploatacji obiektu, bądź decyzji
o nakazie dostosowania targowiska do wymogów odpowiednich służb: decyzje odpowiednich służb w tym również decyzje o wywłaszczeniu terenu istniejącego targowiska,

- na potwierdzenie braku funkcjonującego targowiska w ciągu ostatnich 3 lat: oświadczenie wójta, burmistrza o braku funkcjonującego targowiska na terenie gminy,

- na potwierdzenie ilości podmiotów realizujących wspólnie przedsięwzięcie: uchwała bądź  porozumienie jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do wspólnej realizacji  organizacji sprzedaży

b)  w pozostałych przypadkach:

- na potwierdzenie istnienia formy ochrony przyrody na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji: dokument ustanawiający formę ochrony przyrody,

- na potwierdzenie zrealizowanych co najmniej 2 inwestycji z dziedziny ochrony środowiska  na terenie gminy, w której planowana jest operacja: dokument stwierdzający oddanie obiektu do użytkowania (np.: dokument przyjęcia środka trwałego – OT, decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli dotyczy) bądź oświadczenie wójta, burmistrza określające zakres i termin realizacji przedsięwzięcia.

 

Spełnienie kryterium określonego w pkt. 1 w obu częściach zapewnia operacji przyznanie 2 punktów. W przypadku spełnienia kryterium w jednej części, operacja otrzyma
1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się (wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.).

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen.
F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 18 listopada 2011 roku o godz. 1530.

 

Informacje na temat ww. działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 65 48 257 lub 74 97 623, 622, 627.

 

 Marszałek Województwa Podlaskiego

 Jarosław Zygmunt Dworzański

 

____________________________________________________________

Kryterium regionalne oceny projektów
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

_______________________________________________________

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy targowisk na obszarach wiejskich „Mój rynek”

W dniu 23 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2011 r. nr 142, poz. 833) wprowadzające możliwość ubiegania się o pomoc finansową na operacje z zakresu budowy, przebudowy, remontu bądź wyposażenia targowiska stałego na obszarach wiejskich i w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.

W związku z tym, w dniu 29 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 odbyło się spotkanie informacyjne z zainteresowanymi tymi inwestycjami samorządami. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który przedstawił wymogi dotyczące planowanych inwestycji oraz pracownicy Departamentu ROW, odpowiedzialni za wdrażanie działania, którzy poinformowali o zasadach ubiegania się o pomoc.

Organizatorem spotkania był Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko.

 

________________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 14 czerwca 2011 r.,uchwałą nr 34/397/2011  przyjął listę operacji w ramach Działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr 34/397/2011- pobierz plik

Lista operacji- pobierz plik

____________________________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”

 

w ramach działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

w terminie od 13 czerwca do 15 lipca 2011 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 15 lipca 2011 roku o godz. 1530.

 

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 65 48 257 lub 74 97 623, 622, 627.

 

Marszałek
Województwa Podlaskiego

Jarosław Zygmunt Dworzański

____________________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 28 grudnia 2010 r., uchwałą nr 271/4193/10 przyjął listę operacji w ramach Działania  „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr 271/4193/10- pobierz plik

Lista operacji- pobierz plik

 

___________________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

 

w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi ”

w terminie od 6 grudnia do 29 grudnia 2010 roku

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne zostało przyjęte przez Zarząd Województwa w następującej treści:

1.  Ustala się następujące kryterium regionalne oceny operacji składające się z dwóch części   i uwzględniające specyfikę Województwa:

I.  na terenie gminy, w której realizowana będzie operacja znajduje się  park narodowy (także otulina), albo park krajobrazowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000, albo na terenie miejscowości, w której realizowana będzie operacja znajdują się co najmniej trzy obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

II.  na terenie gminy, w której realizowana będzie operacja znajduje się co najmniej pięć obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji, prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków albo ustanowionych na podstawie art. 44 ustawy o ochronie przyrody.

2. Podstawę weryfikacji kryterium określonego w ust. 1 stanowić będzie dołączone do wniosku o przyznanie pomocy finansowej zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji, albo dokument ustanawiający formę ochrony przyrody.

Spełnienie określonych warunków w obu częściach zapewnia przyznanie
2 punktów operacji. W przypadku spełnienia jednego z wymagań operacja otrzyma 1 punkt.
W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się (wnioskodawca otrzymuje 0 pkt).

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy           Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3019/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr 197/3019/09- pobierz plik

Lista operacji- pobierz plik

_________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3018/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr 197/3018/09- pobierz plik

Lista operacji- pobierz plik

_________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3017/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr 197/3017/09- pobierz plik

Lista operacji- pobierz plik

_______________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
„Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”

w ramach działania:

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

w terminie od 15 października do 11 grudnia 2009 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty , który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 7:30 do 15:30. Ostateczny termin naboru projektów upływa 11 grudnia 2009 roku
o godz. 15:30.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu (85) 65 48 257 lub 74 97 623, 622, 627.
      
 
Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

___________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
„Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”

w ramach działania:

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

w terminie od 15 października do 11 grudnia 2009 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 7:30 do 15:30. Ostateczny termin naboru projektów upływa 11 grudnia 2009 roku
o godz. 15:30.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu (85) 65 48 257 lub 74 97 623, 622, 627.
      
 
Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

__________________________________

 

Ogłoszenie dotyczące miejsca składania wniosków o płatność 

 

Wnioski o płatność w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego, należy składać w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Kleeberga 20 w Białymstoku ( I piętro - pokój 107, sekretariat )

 

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 21 lipca 2009 r., uchwałą nr 174/2628/09 przyjął listę operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Uchwała Nr 174/2628/09 - pobierz plik

Lista operacji  - pobierz plik

Instrukcja dla Beneficjenta - pobierz plik

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

w ramach działania:

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

z zakresu: wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
w terminie od 4 maja do 30 czerwca 2009 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa ustalone zostało następująco:

Postanawia się przyznać 2 dodatkowe punkty, jeżeli na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 30 czerwca 2009 roku o godz. 1530.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 74 97 622, 623, 627.

Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

________________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

w ramach działania:

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

z zakresu: tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych
w terminie od 4 maja do 30 czerwca 2009 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa ustalone zostało następująco:

Postanawia się przyznać 2 dodatkowe punkty, jeżeli na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 30 czerwca 2009 roku o godz. 1530.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 74 97 622, 623, 627.

Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

________________________________________________________

Zarząd Województwa Podlaskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

w ramach działania:

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej
w terminie od 4 maja do 30 czerwca 2009 roku

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że kryterium regionalne przyjęte przez Zarząd Województwa ustalone zostało następująco:

Postanawia się przyznać 2 dodatkowe punkty, jeżeli na terenie powiatu, na  obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji znajduje się: park narodowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (także otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000.

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 30 czerwca 2009 roku o godz. 1530.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 74 97 622, 623, 627.

Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

_____________________________________________________________

 

Uwaga!!!

Nastąpiła zmiana siedziby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20

15-691 Białystok

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kryterium regionalne oceny projektów
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!! W związku ze zmienionym formularzem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013, informujemy, że poniżej znajduje się nowy wzór wniosku.

W celu ułatwienia Wnioskodawcom wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 (wersja do edycji w formacie MS Excel) zmieniono funkcjonalność arkuszy „Zestawienie rzeczowo-finansowe” oraz „Opis zadań”, umożliwiającą rozszerzanie tych arkuszy o dodatkowe wiersze. Formularz Wniosku pozostaje bez zmian.

 

Zmianie uległa również „Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013:

- część opisująca dane identyfikacyjne Wnioskodawcy (pkt.3, str. 2) uzupełniono o informacje dotyczącą numeru REGON, poprzez dodanie zdania „ w przypadku, gdy gmina nie posiada numeru REGON należy wpisać  numer REGON Urzędu Gminy”.
Należy jednak podkreślić, że gmina, która wpisała we wniosku o przyznanie pomocy NIP/REGON Urzędu Gminy musi również konsekwentnie wpisać REGON/NIP Urzędu Gminy. W takim przypadku również faktury i inne dokumenty powinny być wystawione na Urząd Gminy.

- pkt. 9b, str. 1 – zdanie uzupełniono o zapis „chyba, że w Instrukcji podano inaczej”

- tabela B. ZDYSKONTOWANY WOLNY STRIMIEŃ PIENIĘŻNY (w zł)- po liczbie 25 dodano „%” wartości z pola III. Nakłady inwestycyjne ogółem.

- część B, pkt. 11, str. 9 – dodano zdanie „W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego inna niż gmina, uchwała budżetowa lub wieloletni program inwestycyjny powinien dotyczyć tej właśnie jednostki samorządu terytorialnego np. powiatu.”

 

NOWE WZORY WNIOSKU I INSTRUKCJI O PRZYZNANIE POMOCY


 
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja do edycji) - pobierz plik (.xls 228 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz plik (.pdf 366 KB)

________________________________________________________________________

 

Zarząd Województwa Podlaskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi ”


w terminie od 2 lutego do 31 marca 2009 roku

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - /pl/ue/prow2007_2013/dokumenty, który zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz. U. nr 64, poz. 427), jest przewidziany jako Instytucja Wdrażająca dla w/w działania. Ponadto formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 31 marca 2009 roku o godz. 1530.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Referacie Wdrażania Projektów w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 74 97 627, 623, 622.

  
Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kryterium regionalne oceny projektów
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konkurs

na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 01 grudnia 2008 r. do 29 stycznia 2009 r.


Miejsce składania wniosków:

sekretariat Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Św. Rocha 13/15 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem:

www.wrotapodlasia.pl/pl/ue/prow2007_2013/dokumenty

wraz z dokumentami niezbędnymi do dokonania wyboru Lokalnej Grupy Działania, których wykaz zawarty jest w formularzu wniosku. Wniosek wraz załącznikami Lokalna Grupa Działania, której siedziba znajduje się na obszarze województwa podlaskiego, składa bezpośrednio w terminie i miejscu określonych w niniejszym ogłoszeniu.

            Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 103, poz. 660) wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy na funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Wysokość dostępnych środków dla obszaru całego kraju, przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania Osi 4 Leader wynosi:

1.      „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- 2 142 524 450 PLN

2.      „Wdrażanie projektów współpracy” – 51 793 500 PLN

3.      „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” – 524 840 800 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. Św. Rocha 13/15 w Białymstoku oraz pod numerami telefonów: (85) 74 97 628 w godzinach: w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.  

 

Marszałek Województwa Podlaskiego
 Jarosław Zygmunt Dworzański

 

 

facebook