Dodana: 21 styczeń 2009 13:21

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2009 13:21

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Strona ta jest poświęcona Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zapoznać się na niej można z niezbędnymi informacjami związanymi z działaniami PROW 2007-2013 realizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Informacje na tej stronie powinny się przyczyniać do pełnego skorzystania przez Państwa z unijnych środków.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 stanowi kontynuację Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, którego wdrażanie rozpoczęto latem 2004(zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2008 r.). Przebieg realizacji SPO wskazał na znaczne potrzeby potencjalnych beneficjentów w zakresie uzyskania pomocy, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym. Od momentu rozpoczęcia naboru wniosków na poszczególne działania wzbudził duże zainteresowanie odbiorców, często niewspółmierne do wielkości dostępnych środków, co w znaczny sposób obniżyło zakres oraz jakość pomocy.
PROW będzie realizowany w latach 2007 2013 na terenie całego kraju. Podstawy założeń strategicznych Programu, opisane zostały w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Działania PROW 2007-2013 zgrupowane są w ramach 4 osi – priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich Unii Europejskiej Samorząd Województwa będzie odpowiedzialny za wdrażanie następujących:

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.

1.6. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Schemat I - Scalanie gruntów.
Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.


Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
3.3. Odnowa i rozwój wsi.

oraz

Oś 4.– LEADER.

4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;
4.2. Wdrażanie projektów współpracy;
4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Powyższe działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Szczegółowe informacje na temat PROW 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Zachęcamy, także do kontaktu z pracownikami odpowiedzialnymi za wdrażanie PROW 2007-2013, tel. (085) 749 76 -22, -23, - 27, -28, bądź drogą elektroniczną, e –maile podane są w części strony poświęconej referatom.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

facebook