Dodana: 30 październik 2006 10:52

Zmodyfikowana: 30 październik 2006 10:52

Interreg - informacje ogólne

Interreg jest inicjatywą wspólnotową finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( ERDF ). Jej celem jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. Obecnie realizowana jest jej trzecia edycja - Interreg III na lata 2000 – 2006, w której Polska może uczestniczyć jako państwo członkowskie UE. Interreg III składa się z trzech komponentów:

1. Interreg III A

Celem tego komponentu jest współpraca ponadgraniczna. Województwo podlaskie uczestniczy w dwóch programach realizowanych w ramach Interregu III A:

a)  Polska – Białoruś – Ukraina

b)  Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)

2. Interreg III B

Celem tego komponentu jest współpraca ponadnarodowa ukierunkowana na wzmocnienie harmonijnego zrównoważonego rozwoju terytorium europejskiego. Polska obszarowo przynależy do:

a)  Obszaru programowego Regionu Programu Bałtyckiego   ( BSR – Baltic Sea Region ) nacelowanego na poprawę integracji przestrzennej i poziomu konkurencyjności tych terenów.

b)  Programu CADSES, obejmującego Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej. Głównym celem programu jest rozwój współpracy ponadnarodowej promującej zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny (terytorialny).

3.  Interreg III C

Komponent ten obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej lecz podzielony jest na cztery strefy Północ, Południe, Wschód, Zachód ). Polska przynależy terytorialnie do strefy Północ i Wschód. Głównym celem tego komponentu jest międzynarodowa wymiana informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego, systemowych przykładów rozwiązywania problemów ( tzw. „good practice” ) oraz rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej.

 

facebook