Dodana: 30 październik 2006 10:32

Zmodyfikowana: 30 październik 2006 10:32

Socrates-Arion- informacje ogólne

Współpraca między krajami Wspólnoty w dziedzinie edukacji stanowi naturalny element procesu integracji europejskiej, który ma na celu wyrównanie i poprawę warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz krajach stowarzyszonych.

Panuje powszechna zgoda co do tego, że różnorodność systemów edukacji we Wspólnocie stanowi wartość, którą należy zachować. W interesie każdego kraju leży więc uczenie się z doświadczeń innych Państw Członkowskich.

Potwierdzeniem kierunków współpracy w dziedzinie edukacji jest powołanie nowego programu SOCRATES, którego głównym celem jest pomoc w podnoszeniu jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadaniem programu jest także rozwijanie  poczucia jedności z Europą oraz wspomaganie  umiejętności  przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych.

Jedną z części składowych programu SOCRATES jest komponent ARION (istniejący samodzielnie w krajach Unii Europejskiej od 1976 r).  W ramach programu ARION prowadzone są akcje umożliwiające uczestnikom rozszerzanie wiedzy na temat systemów edukacyjnych innych krajów europejskich i organizowanie wyjazdów studyjnych dla specjalistów w zakresie szkolnictwa (administracji szkolnej, inspektorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, niekiedy również rodziców). 
  
  Celami wizyt studyjnych w  ramach komponentu ARION są:

 • Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej edukacji.
 • Umożliwienie szkolenia osobom odpowiedzialnym za edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.
 • Stworzenie możliwości analizowania i modyfikowania swojej pracy w świetle bezpośredniego poznawania struktur edukacyjnych i reform w innych państwach członkowskich osobom pełniącym ważne funkcje w edukacji.
 • Analiza i doskonalenie własnej pracy w oparciu o doświadczenia wynikające z zapoznania się z odmiennymi strukturami, a także reformami edukacyjnymi w odwiedzanych krajach.
 • Gromadzenie aktualnych danych i informacji dotyczących rozwoju systemów edukacyjnych w krajach UE oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.
 • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i placówkami edukacyjnymi w państwach UE oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Umożliwienie poznania odmiennego dziedzictwa kulturowego poszczególnych państw.
Głównym celem wyjazdów jest poznawanie priorytetów w dziedzinie edukacji w państwach członkowskich UE i krajach Europy Środkowej i Wschodniej (od 1996/97), ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych tam reform.
 
Czas trwania wizyt studyjnych wynosi 1 tydzień.

Wizyty w poszczególnych państwach przygotowują Agencje Narodowe Programu SOCRATES, lub upoważnione przez nie instytucje. W każdej wizycie zazwyczaj uczestniczy grupa złożona z ok. 10-15 osób.

Każdego roku program wizyt studyjnych składa się z zestawu zagadnień, które Ministerstwa Edukacji poszczególnych państw, Rada Edukacyjna oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uważają za priorytetowe.

Tematy wizyt studyjnych poruszają następujące zagadnienia:
 

 • SYSTEMY EDUKACJI I ICH WARTOŚCI
  • Ogólne badanie systemów edukacji na szczeblu szkolnictwa podstawowego i średniego (struktura, metody), oraz ocena systemów edukacji (temat 1), włącznie z wydawanymi uczniom świadectwami i oceną uczniów (temat 2);
  • Działania mające zapobiegać niepowodzeniom w szkole (temat 8) (włącznie ze zwalczaniem analfabetyzmu) (temat 3);
  • Jakość w edukacji (temat 20).
 • ''AKTORZY W EDUKACJI'': UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE
  • Włączenie dzieci niepełnosprawnych do normalnego systemu kształcenia w szkole (temat 5);
  • Równość szans dla dziewcząt i chłopców w edukacji (temat 6);
  • Edukacja dzieci migrantów i Romów (temat 7);
  • Zawód nauczyciela (temat 10);
  • Rola rodziców i ich uczestnictwo w życiu szkoły (temat 11);
  • Dyrektorzy szkół (temat 17);
  • Kształcenie dorosłych (temat 18);
  • Przemoc a ochrona dzieci (temat 19).
  • Inspektorzy (temat 23).
 • EDUKACJA I JEJ NARZĘDZIA
  • Wprowadzanie nowych technologii do edukacji (temat 4).
  • Programy nauczania (temat 25).
 • SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE
  • Szkoła (temat 16);
  • Wprowadzanie wymiaru europejskiego (temat 9);
  • Edukacja zdrowotna (temat 13);
  • Edukacja środowiskowa (temat 14).
 • INNE DZIAŁANIA
  • Nauczanie języków (temat 12);
  • Dane statystyczne o edukacji (temat 24).


Kto może ubiegać się o wyjazd w ramach programu ARION ?

Uczestnicy powinni reprezentować wszystkie sektory i poziomy edukacji, w tym szkolnictwo ogólne, zawodowe i techniczne, na każdym szczeblu administracyjnym (lokalnym, regionalny i krajowy). Wskazane jest, aby były to osoby zapewniające „pomnożenie efektów” wizyt, tj. osoby, odpowiadające za sprawy edukacji oraz posiadają fachową wiedzę, którą można wykorzystać w celu rozszerzenia wiedzy innych o polityce i praktyce prowadzonej w Państwach Członkowskich oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Według zaleceń Komisji Europejskiej o przyznanie grantu na wizytę studyjną mogą ubiegać się wszystkie osoby odpowiedzialne za kierowanie, ocenę oraz organizację edukacji.

Uczestnicy powinni reprezentować jedną z następujących kategorii:

 • urzędnicy organów administracji rządowej i samorządowej,
 • wizytatorzy, doradcy, inspektorzy,
 • dyrektorzy szkół,
 • kierownicy departamentów,
 • osoby prowadzące kształcenie/ szkolenie nauczycieli,
 • pracownicy służb edukacyjnych,
 • pracownicy administracyjni itp.,
Oznacza to, że program ARION kierowany jest do przedstawicieli MEN, kuratoriów, Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i innych instytucji a także do pracowników samorządów lokalnych zajmujących się oświatą oraz dyrektorów kolegiów nauczycielskich, szkół podstawowych, średnich i gimnazjów.

Program Arion nie jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i gimnazjów, bezpośrednio niezaangażowanych w zarządzanie oświatą.

Warunkiem udziału w wizycie jest biegła znajomość jednego z pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego.

Wizyta finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu, rozliczanego jako wyjazd służbowy.

Dla zapewnienia optymalnych rezultatów wyjazdów organizuje się spotkania dla kandydatów przygotowawcze na szczeblu krajowym, z udziałem koordynatorów i byłych stypendystów programu ARION.

facebook