Dodana: 27 grudzień 2017 08:13

Zmodyfikowana: 27 grudzień 2017 08:13

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2018 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 r. Celem dofinansowania zadań z zakresu turystyki w 2018 r. jest:

Ilustracja do artykułu _DSC7584.jpg

zwiększenie świadomości turystów o polskiej turystyce w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

       tworzenie warunków do aktywnej turystyki;

       wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju turystyki;

       pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

       promowanie polskiej turystyki;

       promowanie historycznych, społecznych i edukacyjnych wartości turystyki;

       zachęcenie turystów do podróżowania po Polsce;

       promowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju turystyki.

Dofinansowywane będą następujące zadania:

  1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski
  2. Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP
  3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki
  4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu turystyki w 2018 roku kwotę 2 000 000,00zł.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki (działające dłużej niż 2 lata) w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 583,1817 i 1948 i z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej w terminie do 3 stycznia 2018 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2017-rok/2174,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2018.html

 

facebook