Dodana: 17 luty 2010 08:32

Zmodyfikowana: 17 luty 2010 08:32

System Sportu Młodzieżowego


System Sportu Młodzieżowego (SSM)
to umowny zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, koordynowany przez ten resort i dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Z tych też względów przyjęło się wręcz mówić o „państwowym systemie sportu młodzieżowego”.

Powinnością państwa jest wspieranie sportu, szczególnie sportu dzieci i młodzieży. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za rozwój poszczególnych dyscyplin odpowiadają polskie związki sportowe. To one programują i realizują szkolenia sportowe, kierują ich realizacją, współdziałając z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, a także organizują i prowadzą system współzawodnictwa w swoich dyscyplinach.

W celu umownego wyodrębnienia ze sportu kwalifikowanego efektów szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej w kategoriach wieku: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec – stanowiących naturalną podstawę do dalszego szkolenia w kadrach narodowych seniorów, system ten, będący integralną częścią sportu kwalifikowanego, nazwany został Systemem Sportu Młodzieżowego.

SSM obejmuje dwa podsystemy: 
- szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
- współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

W odniesieniu (ograniczonym wyłącznie do młodzieży uzdolnionej) realizowany jest „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej”.

Pierwszy z podsystemów obejmuje szkolenie kadr wojewódzkich młodzików – KWM oraz kadr wojewódzkich juniorów – KWJ (skupiających juniorów i juniorów młodszych), a także szkolenie w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego – SMS i NSMS oraz w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (centralnych lub regionalnych) – OSSM w poszczególnych dyscyplinach. Szkolenie kadr wojewódzkich (KWM i KWJ) realizują wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe – wiss, a szkolenie w pozostałych formach – polskie związki sportowe – pzs lub ogólnokrajowe stowarzyszenia i związki stowarzyszeń prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego.

Podsystem szkolenia powinien być podporządkowany celom perspektywicznym, a więc ukierunkowany na identyfikację utalentowanych zawodników. W trakcie zaprogramowanego wieloletniego procesu szkolenia rozwijać oni będą swoje indywidualne predyspozycje tak, aby poprzez kolejne etapy treningu stawać się najlepiej przygotowaną „kadrą rezerwową”, która skutecznie wkraczać będzie na areny rywalizacji w kategorii seniorów.

Podsystem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży porządkuje różne formy i rodzaje rywalizacji, przewidując pewne ograniczenia nadmiernej lub nieuzasadnionej eksploatacji startowej młodych zawodników, zależnie od kategorii wieku i płci. Celem systemu nie są bowiem wyłącznie osiągnięcia „na tym etapie szkolenia”, lecz w kategoriach perspektywicznych.

Współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej zostało ujęte w system punktacji opracowany dla czterech kategorii wiekowych, od młodzika do młodzieżowca, w każdej z dyscyplin objętych SSM.

Założenia organizacyjne i finansowe „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej” są opracowywane corocznie przez departament właściwy w zakresie sportu młodzieżowego i zatwierdzane do realizacji przez ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu.Zdjęcie z Okręgu Białystok PZM

facebook