Dodana: 10 styczeń 2018 09:13

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 11:00

Milion złotych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął dziś (09.01.2018 r.) uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w okresie 13.03.2018 r. – 31.12.2018 r. Wyłoni podmioty, którym zostanie udzielona dotacja z budżetu województwa podlaskiego na wykonanie zadań publicznych, takich jak:

Ilustracja do artykułu run-750466_640.jpg

 

 1. Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym,
 2. Organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,
 3. Organizację współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci
  i młodzieży,
 4. Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, juniorów młodszych,
 5. Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu,
 6. Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”,

W konkursie mogą wziąć udział:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) które - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
  i pracowników.

Pula środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej to milion złotych. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania.

Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania.

Oferty można składać do 31.01.2018 r.

50 TYS. ZŁ NA REALIZACJI PROGRAMU  POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, realizowane będą m.in. w formie programu  powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. W jego ramach zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na ten cel 50 tys. zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność dostosowania do możliwości budżetu Województwa  w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) o zasięgu wojewódzkim.

Do podstawowych zadań w zakresie realizacji programu należy :

- realizacja projektu w pełnym zakresie programowym,

- zatrudnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej,

-  wymagane jest aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu z udziałem środków publicznych.

Do wniosku można załączyć stosowne pisemne rekomendacje i opinie,

- bieżący monitoring, wizytowanie zajęć oraz właściwy nadzór merytoryczny
i finansowy nad realizacją programu.

 Ministerstwo Sportu i Turystyki zaproponowało dwa warianty dofinansowania:

1. jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity maksymalny wkład z budżetu Województwa Podlaskiego w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika projektu, przy realizacji 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100,00 złotych;

2. w przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć,  całkowity maksymalny wkład z budżetu Województwa Podlaskiego w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika projektu, przy realizacji 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 180,00 złotych. 

Oferty należy złożyć do dnia 31.01.2018r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w systemie elektronicznym www.witkac.pl

Zadanie winno być wykonane w okresie 13.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

facebook