Dodana: 20 grudzień 2017 09:52

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2017 09:52

Uchylenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu dnia 19 grudnia 2017 r. uchylił Uchwałę Nr 258/3540/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Fakt ten spowodowany jest Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 5 grudnia 2017r. który stwierdził nieważność uchwały Nr XLII/379/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”. W związku ze stwierdzeniem jej nieważności niemożliwa jest dalsza realizacja konkursu i rozpatrzenie złożonych ofert.

Ilustracja do artykułu tartan-track-2678544_960_720.jpg

Samorząd Województwa Podlaskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadania realizowane w 2018 r. Informacja o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, a także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

facebook