Dodana: 12 maj 2017 11:32

Zmodyfikowana: 12 maj 2017 11:37

Spotkanie podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej

W czwartek, 11 maja w Brześciu odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Ze strony białoruskiej posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Andrej Klec, a ze strony polskiej - Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Ilustracja do artykułu 20170511_143502(0).jpg

Marszałek Jerzy Leszczyński podkreślał, że pomimo wielu zakończonych inwestycji infrastruktura drogowa, łącząca terytorium Polski z Białorusią, jest nadal niedostosowana do panującego na niej ruchu. Do najważniejszych priorytetów Województwa Podlaskiego w zakresie infrastruktury na najbliższe lata marszałek zaliczył:

- budowę dodatkowego mostu na rzece Świsłocz;

- modernizację przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica; - poprawę dostępności transgranicznej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi Tarnopol-Siemianówka;

- przywrócenie ruchu kolejowego pomiędzy stacjami Czeremcha i Wysokolitowsk oraz połączeń Białystok-Grodno, a także uruchomienie międzynarodowego połączenia kolejowego Grodno-Kraków (przez Kuźnicę, Białystok, Warszawę);

- budowę centrów logistycznych w okolicach przejść granicznych Kuźnica-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica.

- Za nasz wspólny sukces uznaję zniesienie ruchu wizowego dla cudzoziemców zwiedzających Kanał Augustowski oraz rozszerzenie statusu przejścia Rudawka-Lesnaja z wodnego na piesze, z możliwością wykorzystania rowerów. Mam nadzieję, że niebawem także Obwód Brzeski stanie się dostępny w reżimie bezwizowym, a strefa bezwizowa w Obwodzie Grodzieńskim zostanie rozszerzona o międzynarodowe przejście kolejowe Grodno-Kuźnica oraz lotnisko w Grodnie.  – powiedział marszałek Leszczyński.

Podkomisja wysłuchała informacji Galiny Grabarczuk, kierownika polskiej strony sekretariatu Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” o działalności Stowrzyszenia.

Członkowie Podkomisji uznali za bardzo istotny dalszy rozwoj współpracy przygranicznej, współdziałanie w zakresie turystyki, dziedzictwa kulturowego, gospodarki rolnej, przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska naturalnego. W tym właśnie celu cztery regiony partnerskie opracowały wspólnie Strategię Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020. Dokument ten określa cele i kierunki rozwoju współpracy transgranicznej oraz przyczynia się do efektywnego wykorzystania środków z programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Członkowie Podkomisji wysłuchali informacji o rezultatach wprowadzenia ruchu bezwizowego na terytorium Puszczy Białowieskiej i specjalnego Parku Turystyczno-Krajobrazowego Kanał Augustowski oraz perspektywie wprowadzenia reżimu bezwizowego na terytorium Obwodu Brzeskiego.

W trakcie spotkania strona polska poparła inicjatywę strony białoruskiej, której celem jest zmiana reżimu wizowego dla cudzoziemców, w tym obywateli Unii Europejskiej, chcących odwiedzić Obwód Brzeski.

Podkomisja wysłuchała informacji o rozwoju współpracy gospodarczej przygranicznych regionów. Podkomisja przedyskutowała również możliwości i warianty pozyskania finansowania dla rozwoju tego kierunku współpracy.

Podkomisja omówiła kwestię formatu organizacji kolejnych posiedzeń z udziałem ekspertów z różnych dziedzin współpracy. Podjęto decyzję w sprawie opracowania takiej możliwości.

Postanowiono również rekomendować Podkomisji ds. przejść granicznych i infrastruktury wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawie: wprowadzenia ruchu rowerowego na samochodowym przejściu granicznym Pieszczatka i Domaczewo, poprawy stanu mostów samochodowych przez Bug Zachodni na przejściach granicznych Warszawski Most i Domaczewo, wznowienia kolejowych połączeń na trasie Brześć-Wyskolitowsk-Czeremcha oraz utworzenia przejścia granicznego Włodawa-Tomaszewka i Lipszczany-Sofijewo.

Kolejne posiedzenie Podkomisji ma się odbyć na terenie Polski

(oprac.at)

 

 

 

facebook