Dodana: 25 maj 2015 14:57

Zmodyfikowana: 25 maj 2015 15:04

Pieniądze na rozwój organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzygnął dziś konkurs na wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów z funduszy zewnętrznych.

Województwo Podlaskie jest jednym z czterech w całej Polsce, które prowadzi tego typu konkurs. Organizacje pozarządowe mogą dzięki niemu otrzymać dotacje na wkłady własne, niezbędne do pozyskania znacznie większych funduszy zewnętrznych (krajowych, a także międzynarodowych) na rozmaite projekty. Konkurs dotyczy różnorodnych działań organizacji pozarządowych w sferze m.in: kultury, sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ekologii, pomocy społecznej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, aktywizacji zawodowej.

Na rzecz konkursu Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył w 2015 roku kwotę 200 000,00 zł. Wpłynęło 40 ofert: 8 nie spełniło warunków formalno-prawnych konkursu, a 3 zostały wycofane z powodu nieuzyskania dofinansowania zewnętrznego. Ostatecznie zarząd podjął decyzję o przekazaniu dotacji na 22 spośród 29 projektów, których łączna wartość wynosi 5 152 020,73 zł.

Dofinansowane projekty musiały uzyskać pozytywną rekomendację komisji konkursowej oraz spełnić następujące warunki:
- posiadać znaczenia regionalne lub ponadregionalne,
- posiadać zasięg ponadpowiatowy,
- realizować działania w partnerstwie na płaszczyźnie współpracy edukacyjnej, naukowej, gospodarczej, bazującej na wspólnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, wpisującym się w cele Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Projekty spełniają także kryterium innowacyjności tzn. oparte są o nową ideę, pomysł (inwencję) stanowiące w zakresie merytoryki i formy nowość w danym obszarze i środowisku działania.

facebook