Dodana: 23 luty 2018 12:58

Zmodyfikowana: 24 luty 2018 08:26

W Ciechanowcu obradowała polsko-białoruska podkomisja ds.współpracy międzyregionalnej

Współpraca gospodarcza, innowacje, programy transgraniczne i projekt oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Obwodem Brzeskim i Województwem Podlaskim – to główne tematy obrad podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Komisja obradowała 23 lutego br. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Ilustracja do artykułu Attachment 15.jpeg

Obrady podkomisji podsumowali podczas briefingu prasowego Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i z-ca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Andrej Anatolijewicz Klec


Jak podkreślał Jerzy Leszczyński współpraca gospodarcza województwa podlaskiego z wschodnimi sąsiadami jest niezwykle istotna i daje szansę na rozwój wszystkim zainteresowanym regionom.
- Na dzisiejsze posiedzenie zaprosiliśmy przedstawicieli parków naukowo-technologicznych z Brześcia i Białegostoku – innowacyjność jest interesującym obszarem współpracy dla obydwu regionów. – mówił marszałek – Nie mniej istotne są bezpośrednie kontakty pomiędzy przedsiębiorcami – ustaliliśmy, że będziemy je rozwijać poprzez organizację misji gospodarczych – dodał.
Marszałek przypomniał, że ogromne korzyści dla przynoszą, realizowane m.in. z  partnerami z Brześcia i Grodna,  programy transgraniczne.
- Województwo podlaskie realizuje obecnie trzynaście takich projektów, m.in. w zakresie infrastruktury drogowej, dziedzictwa kulturowego czy modernizacji przejść granicznych. Chcemy je kontynuować.
Jerzy Leszczyński wyraził też nadzieję, że partnerzy z obwodów grodzieńskiego i brzeskiego będą zainteresowani wspólnym wykorzystaniem możliwości jakie da uruchamiany w tym roku program mikroprojektów – do 60 tys. euro.

Jednym z głównych punktów spotkania było omówienie możliwości podpisania z obwodem brzeskim porozumienia o współpracy. Takie porozumienie województwo podlaskie zawarło już z Obwodem Grodzieńskim.

Andrej Anatolijewicz Klec podkreślał, że każde spotkanie podkomisji pokazuje, że współpraca międzyregionalna przynosi wymierne efekty.
- Nie tak dawno,  podczas podkomisji  rozmawialiśmy o tym nasz że nasza współpraca powinna polegać na tym aby istniały bezpośrednie kontakty pomiędzy małymi i średnimi firmami. Chcemy też rozwijać współpracę pomiędzy parkami naukowo - technologicznymi  w kierunku innowacji, inwestycji w nowe kierunki nauki – mówił  z-ca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
Podczas spotkania podsumowano tez efekty współpracy w ramach programu Polska - Bialoruś –Ukrakina.
 - Ten program został przyjęty pozytywnie przez wszystkie nasze regiony i chcemy wnioskować aby był przedłużony na następne lata – podkreślił Andrej Anatolijewicz Klec.

***
Białoruś jest krajem znajdującym się w czołówce odbiorców towarów wyprodukowanych przez podlaskie przedsiębiorstwa. Zajmuje czwarte miejsce (dane z 2016 r.) wśród odbiorców produktów eksportowanych z województwa podlaskiego - za Niemcami, Litwą i Holandią. 

Program Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Wg stanu na połowę lutego 2018 wybrano do dofinansowania z Programu 48 projektów konkursowych (w 3 priorytetach: DZIEDZICTWO,  DOSTĘPNOŚC i GRANICE), trwa praca nad 10 projektami pozakonkursowymi.  Rozdzielono dotychczas ponad 141 mln euro, czyli 83% środków, które program przeznacza na realizację projektów.

Beneficjenci z Podlaskiego są liderami w 13 projektach konkursowych (nie znamy jeszcze wyniku oceny w priorytecie Bezpieczeństwo). Dofinansowane zostaną projekty obejmujące ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego (5 podlaskich projektów), budowę lub modernizację dróg (5 projektów) oraz projekty poprawiające infrastrukturę na przejściach granicznych (3 projekty realizowane przez Straż Graniczną i Wojewodę Podlaskiego). Wartość dofinasowania w projektach konkursowych przypadająca na nasze województwo to prawie
17 mln EUR. 
Są to głównie projekty realizowane z partnerami z Białorusi.

 

ak 

facebook