Dodana: 19 czerwiec 2017 08:12

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2017 16:45

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbyła się w poniedziałek, 19 czerwca 2017 r. radni udzielili Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu na rok 2016. Za głosowało 18 radnych, przeciw było 11. Przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański pogratulował członkom zarządu uzyskania absolutorium.

Ilustracja do artykułu P1140783.jpg

Wcześniej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Pozytywna była opinia Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił radny Włodzimierz Pietroczuk oraz pozytywna była opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zanim Sejmik zaczął poniedziałkowe obrady przewodniczący Jarosław Dworzański oddał głos Członkowi Zarządu Województwa Bogdanowi Dyjukowi, który wraz z marszałkiem Jerzy Leszczyńskim i przewodniczącym Sejmiku Jarosławem Dworzańskim uhonorowali ekipę ratowników medycznych z Suwałk, którzy podczas Otwartych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w gronie 20 ekip z Polski i Zagranicy zajęli drugie miejsce, stając się wicemistrzami. Daniel Bieryło, Łukasz Ciechanowicz, Marcin Jachimowicz i dyrektor placówki Krystyna Szczypiń odebrali gratulacyjne dyplomy.

Do porządku obrad został zgłoszony dodatkowy pkt 4a. Nadanie statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, po czym radni zaaprobowali uzupełniony porządek obrad.

W punkcie dotyczącym rozpatrzenia uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku przewodniczący Jarosław Dworzański zgłosił kandydaturę Jacka Piorunka na to stanowisko i była to jedyna kandydatura, nad którą głosowano. Jacek Piorunek uzyskał poparcie 16 radnych, 10 wstrzymało się od głosu.

W sprawie statutu WFOŚiGW w imieniu Klubu Radnych PiS radny Marek Komorowski zgłosił poprawkę, którą jednak radni w głosowaniu odrzucili i zaaprobowali statut w początkowym kształcie.

Dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa. Chodzi o wzrost wydatków na drogę Białystok- Supraśl o 11 mln zł oraz zabezpieczenie w budżecie na przyszły rok  kwoty 30 mln zł na budowę wiaduktu w Sokółce, potężnej estakady nad torami wraz z drogami dojazdowymi.

- Skąd taki wysoki koszt budowy wiaduktu? – dopytywał się przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański.

O kosztach inwestycji dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Józef Sulima. W imieniu mieszkańców i przedsiębiorców prosiła radnych o akceptację dla tej inwestycji burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

- To jak najbardziej uzasadniona inwestycja, mamy obiecane w ministerstwie 15 mln zł i jest to ustna obietnica, niemniej jednak w prognozie musimy uwzględnić 30  - przekonywał marszałek Jerzy Leszczyński. Mimo obaw o stan finansów w przyszłym roku 23 radnych poparło zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Województwa Henryk Gryko przedstawił też projekt zmian budżetowych na rok 2017. Radni przyjęli projekt uchwały (25 głosów za).

W dyskusji nad absolutorium dla Zarządu Województwa Podlaskiego wypowiadali się przedstawiciele klubów.

W imieniu Klubu Radnych PiS głos zabrała radna Elżbieta Kaufman-Suszko, która zapowiedziała, że radni PiS nie udzielą absolutorium.

- Mimo iż zaplanowano dochody budżetu na 382 mln zł, wykonano o 42 mln więcej, wydatki zaplanowano na 417 mln, a wydano o 43 mln mniej; zamiast 35 mln deficytu, mamy nadwyżkę w wysokości 50 mln zł, ale co z tego? Naszym zdaniem był to rok stagnacji i niewykorzystanych szans – podsumowała radna Kaufman-Suszko.

- Ze zdumieniem zauważam, że na tej Sali zapładnia się umysły do dewaluacji postępu. Maleje zadłużenie, pokazała się symboliczna nadwyżka – to są efekty. Nie zatracono żadnych środków unijnych. Rok 2016 był trudny, a zrobiliśmy więcej niż inni w kraju - – ripostował radny Mieczysław Bagiński i zapowiedział w imieniu Klubu Radnych PSL udzielenie absolutorium zarządowi

Radny Karol Pilecki w imieniu Klubu Radnych PO zapowiedział udzielenie absolutorium z wykonania budżetu – „budżetu człowieka, skierowanego do ludzi”.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium odbyło się po ponad godzinnej przerwie. 18 radnych było za udzieleniem absolutorium, 11 przeciw.

- W imieniu całego zarządu dziękuję koalicji za udzielenie poparcia, opozycji dziękuję za konstruktywna krytykę. Będziemy się starać by budżet wykonany w roku 2017 był lepszy niż poprzedni – powiedział marszałek Leszczyński.

 

W dalszej sesji radni wybrali komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W skład komisji weszli: prof. Marian Szamatowicz, radni Mieczysław Bagiński, Marek Olbryś, Jacek Piorunek, dr Hanna Majewska i Katarzyna Zajkowska.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI  sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2016 r.
 7. Rozpatrzenie  i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.

    a)  Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa za 2016 rok./        - przedstawienie sprawozdania przez przedstawiciela Zarządu,

        - przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Podlaskiego.

        - zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

        - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Sejmiku,

        - przedstawienie opinii innych komisji Sejmiku,

     b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

       - przedstawienie sprawozdania przez przedstawiciela Zarządu,

       - zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym.

       - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Sejmiku,

     c)  dyskusja,

     d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze    sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2016 rok.

 1. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego  z wykonania budżetu za rok 2016.

      a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego – przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego,

      b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

      c) wystąpienia przewodniczących Klubów Radnych Sejmiku,

      d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2016 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z działalności Zarządu Województwa Podlaskiego w roku 2016.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/235/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Rozpatrzenie informacji w sprawie wniosków i rekomendacji zawartych w Raporcie Rocznym      z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie informacji w sprawie realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2016 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020  za rok 2016 r.
 7.  Rozpatrzenie raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku.
 8. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 9.  Rozpatrzenie Informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za I kwartał 2017 roku.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 13. Wolne wnioski, informacje. 
 14. Zamknięcie sesji.

 

Pliki do pobrania

facebook