Dodana: 22 maj 2017 12:17

Zmodyfikowana: 22 maj 2017 16:08

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się dnia 22 maja 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115.

Ilustracja do artykułu IMG_0166.JPG

Początek obrad o godz. 13.00

 

Zanim radni przegłosowali porządek obrad przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański zgłosił uzupełnienie porządku obrad o pkt 11a – przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie. Jak tłumaczył radnym Stefan Krajewski Członek Zarządu Województwa zasadne jest skierowanie tej skargi do rozpatrzenia przez WSA.

Projekt zmian w budżecie województwa w bieżącym roku przedstawił skarbnik Henryk Gryko. Jedna z ważniejszych zmian dotyczyła odroczenia spłaty pożyczek dla szpitali w 1,6 mln zł ( 1 mln zł – Szpital Wojewódzki w Suwałkach, a dwie raty po około 300 tys. zł – Szpital Wojewódzki w Białymstoku) oraz  dotacji dla szpitali (400 tys. zł na zakup aparatury ultrasonograficznej dla BCO i 230 tys. zł dla szpitala w Choroszczy na zakup sprzętu związanego z programem e-zdrowie).

Radni przyjęli uchwałę w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dokumentu, który jako drugi po Strategii Województwa Podlaskiego określa kierunki rozwoju województwa.  Prezentację dotyczącą Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił radnym  generalny projektant Planu Zdzisław Plichta. Zapytany przez radnego Bogusława Dębskiego o to, czy jest w Planie uwzględnione miejsce na lotnisko, odpowiedział:

- Dla lotniska regionalnego trzymamy rezerwę długofalową w okolicy miejscowości Topolany.

Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP Katarzyna Zajkowska zapoznała radnych z sytuacją finansową samodzielnych publicznych zakładów, dla którym podmiotem tworzącym jest województwo podlaskie. Sprawozdanie dotyczyło roku 2016 w porównaniu do roku 2015 r. Po tym wystąpieniu Bogdan Dykjuk Członek Zarządu Województwa Podlaskiego poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad Stanowiskiem Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w kwestii opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Radni przyjęli to stanowisko jednogłośnie (treść Stanowiska w załączniku poniżej). Radni zaakceptowali też skład komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV  sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
 8. Rozpatrzenie informacji o sytuacji finansowej  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/293/01 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2001 r.  w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rajgrodzie.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.  
 12. Rozpatrzenie informacji o działalności za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r Samorządowego Kolegium Odwoławczego w: - Białymstoku, - Łomży, - Suwałkach
 13.  Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 17. Wolne wnioski, informacje.
 18. Zamknięcie sesji.  
facebook