Dodana: 23 kwiecień 2017 12:27

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2017 10:25

XXXV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Podczas XXXV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku radni nie zgodzili się na zwolnienie z pracy radnego Mikołaja Janowskiego.

Ilustracja do artykułu IMG_3523.JPG

Zanim radni zatwierdzili proponowany porządek obrad przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt 3a – projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Podlaskiego Mikołajem Janowskim. Radni uzupełnili i zaakceptowali porządek obrad.

Z pismem z dnia 12.04.2017 r. do samorządu województwa zwrócił się Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w którym zwrócił się o wyrażenie zgody przez Sejmik Województwa Podlaskiego na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Mikołajem Janowskim, zatrudnionym na stanowisku głównego specjalisty do spraw organizacji doradztwa i Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce. Powodem owego zwolnienia miała być utrata zaufania pracodawcy wobec pracownika wynikająca z nieprzestrzegania poleceń służbowych. Z projektu uchwały wynika, ze w przedłożonym piśmie dyrektor nie wskazał merytorycznych uchybień w pracy za wyjątkiem złamania zakazu uczestnictwa we wszelkich zebraniach, szkoleniach i sesjach w okresie od 15 marca do 15 maja br. (złamania zakazu uczestnictwa w sesji Rady Gminy Narew w dniu 31 marca br.). Uczestnictwo w tej sesji było związane z wykonywaniem mandatu radnego województwa.

Jak stwierdził przewodniczący Jarosław Dworzański to niedorzeczne, by z wnioskiem o zwolnienie radnego zwracał się radny (dyrektor ODR w Szepietowie Adam Niebrzydowski jest również radnym województwa podlaskiego) i jako powód rozwiązania umowy o pracę podawał wykonywanie obowiązków radnego!

W głosowaniu 17 radnych było za tym, by nie wyrazić zgody na zwolnienie z pracy Mikołaja Janowskiego, 8 wstrzymało się od głosu.

W dalszej części sesją pokierował zastępca przewodniczącego, Jacek Piorunek. Pozostałe projekty uchwał radni przegłosowali niemal bez dyskusji.

Przy pkt.12 – rozpatrzeniu informacji o działalności za ubiegły rok Samorządowego Kolegium Odwoławczego w: - Białymstoku, - Łomży, - Suwałkach – wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Olbryś chciał zadać pytanie, ale nikt z przedstawicieli SKO nie pojawił się na sesji. W związku z tym członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk zaproponował zdjęcie punktu z porządku obrad, co radni przegłosowali większością 20 głosów.

Marszałek Jerzy Leszczyński pod koniec sesji zaprosił wszystkich radnych na uroczystą galę Podlaskiej Marki, która odbędzie się w czwartek 27 kwietnia br. (więcej informacji tu: http://podlaskamarka.pl/) oraz na odbywający się w środę 26 kwietnia Forum Samorządowe Województwa Podlaskiego (więcej informacji tu: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/powstal-podlaski-samorzadowy-komitet-protestacyjny.html ), natomiast członek zarządu Bogdan Dyjuk zaprosił na sobotę do Studzienicznej na majówkę transgraniczną (więcej informacji tu: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/turystyka_rekreacja/piknik-bez-granic--transgraniczna-majowka-na-kanale-augustowskim.html ).

Na początku sesji przewodniczący Jarosław Dworzański poinformował radnych o możliwości uczestniczenia w spotkaniu Sejmik Sejmików w Łodzi 18 maja br., podczas którego odbędzie się prezentacja dorobku samorządu w Polsce. 

Początek obrad o godz. 11.00

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV  sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017./
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2016 z realizacji uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/337/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Krzysztofa W. na Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczącej przewlekłego załatwiania sprawy w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi skarżącemu.
 12. Rozpatrzenie informacji o działalności za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r Samorządowego Kolegium Odwoławczego w: - Białymstoku - Łomży - Suwałkach
 13. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 17. Wolne wnioski, informacje. 
 18. Zamknięcie sesji.
facebook