Dodana: 27 marzec 2017 14:00

Zmodyfikowana: 28 marzec 2017 10:46

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XXIV Sesja odbyła się w poniedziałek, 27 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Podczas sesji Sejmik przyjął szereg Stanowisk.

Ilustracja do artykułu IMG_2754.JPG

TRANSMISJA ONLINE

Zanim radni przyjęli porządek obrad, zaproponowano uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe punkty: pkt. 3a projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej województwa, projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (chodzi o drogi w Augustowie i  Szczuczynie oraz przyjęcie stanowiska w sprawie niezwłocznego dostosowania przepisów ustawy – Prawo łowieckie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.

Po przerwie uzupełniono porządek obrad o kolejne dwa stanowiska Sejmiku: Stanowisko w sprawie obrony polskiej samorządności oraz Stanowisko w sprawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wszystkie Stanowiska Sejmiku w załącznikach poniżej).

Wszystkie projekty uchwał zapadały większością zwykłą lub niemal jednogłośnie.

Burzliwą dyskusję spowodowały projekty stanowisk, jednakże stosunkiem głosów 16 do 12 Sejmik przyjął stanowiska w sprawie obrony polskiej samorządności oraz w sprawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W trakcie obrad na sali sejmikowej pojawiły się drzewka. 

- W ramach akcji „Posadź drzewo dla Polski” zachęcamy Państwa radnych do posadzenia drzewek. Jest to nasz protest przeciwko nadmiernej wycince drzew. Chcemy, by nasz region pozostał Zielonymi Płucami Polski – powiedział Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII  sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2017 r.  
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu  Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach i Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku.
 10. Rozpatrzenie Raportu z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018” w 2016 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi w pięciu gminach Województwa Mazowieckiego zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022”
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich.
 13. Rozpatrzenie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku za rok 2016.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum wojewódzkim zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.
 16. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 20. Wolne wnioski, informacje. 
 21. Zamknięcie sesji. 

 

 

facebook