Dodana: 28 luty 2017 12:42

Zmodyfikowana: 28 luty 2017 12:42

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Druga część XXXIII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się dnia 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115. Pierwsza część obrad miała miejsce w Operze i Filharmonii Podlaskiej i była poświęcona inauguracji roku 2017 jako Roku Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.

Ilustracja do artykułu sejmik 27.02-06.jpg

Do porządku obrad, na wniosek marszałka Jerzego Leszczyńskiego wprowadzono punkt 16a - Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych w województwie podlaskim z wykorzystaniem środków europejskich.
 Referował z-ca dyrektora ds. inwestycji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
Najważniejsze, z bieżących, inwestycje drogowe to trasy - Białystok - Supraśl, Kleosin - Markowszczyzna, które niedawno otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a także droga Dąbrowa Białostocka - Sokółka - finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z dofinansowaniem unijnym zostaną przebudowane też  m.in. trasy  Ostrożany - Ciechanowiec, Nowogród - Łomża,  Śniadowo - Łomża , a także Nowosady -  Zabłudów.

Dyskusja i liczne pytania do obecnego na sali sejmikowej dyrektora PZDW Józefa Sulimy dotyczyły m.in.  projektu, który nie uzyskał dofinansowania w ostatnim konkursie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - chodzi o odcinek Markowszczyzna - Łapy. Radny Marek Komorowski dopytywał co było przyczyną odrzucenia wniosku na tę inwestycje w konkursie POPW.

- Czy przyczyną były błędy formalne, błędnie przygotowany wniosek?

Jak tłumaczył Józef Sulima, PZDW złożył wnioski o dofinansowanie budowy i modernizacji dróg z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dwa z nich (Białystok - Supraśl i Kleosin - Markowszczyzna) otrzymały ponad 250 mln zł. Natomiast wniosek na budowę drogi Markowszczyzna - Łapy "przepadł" ponieważ stracił 6 punktów ze względu na kwestie łącznika  - ronda w Markowszczyźnie. Dyrektor Sulima podkreślał, że już w kwietniu ruszają kolejne konkursy z PO Polska Wschodnia i województwo będzie w nich uczestniczyło.

Wróciła również sprawa lotniska regionalnego i referendum. Podczas XXXIII sesji  rozpatrzono projekt uchwały w sprawie skargi inicjatorów referendum lokalnego na „niewykonywanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego obowiązku prowadzenia instytucjonalnej kampanii referendalnej”.  W projekcie uchwały czytamy m.in, iż w oparciu o analizę materiałów w powyższej sprawie oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Marszałka Województwa stawiane przez autorów skargi zarzuty są bezzasadne i nie znajdują popartego rzeczowymi dowodami uzasadnienia.

 Uchwała została podjęta, choć radny Bogusław Dębski podkreślał, że działania Zarządu w informowaniu o referendum nie wykraczały poza wymagane minimum. Te zarzuty odpierał marszałek Jerzy Leszczyński.
- Podjęliśmy szereg działań zmierzających do jak najlepszego poinformowania o referendum ws. budowy lotniska. Informowaliśmy za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów - prasy, radia, telewizji, portali internetowych. Miałem w tej sprawie liczne spotkania

Bogusław Dębski zwrócił uwagę, że choć głosowanie, ze względu na brak wymaganej frekwencji, jest nieważne, to nie przekreśla to szans na powstanie lotniska.  

- Najlepsze drogi i znakomita kolej nie zastąpią lotniska. Należy podjąć działania, które pozwolą  tę inwestycję, planowaną tutaj jeszcze w czasach PRL-u, zrealizować. - mówił radny.

- Takie działania już podjąłem. Wystosowałem list do Premier Beaty Szydło z zapytaniem na ile rząd RP może nam pomóc w tym przedsięwzięciu - odpowiadał marszałek Leszczyński.

 

Podczas sesji przyjęto również uchwałę w sprawie międzynarodowej współpracy regionalnej Województwa Podlaskiego z Obwodem Grodzieńskim ( Białoruś). Z inicjatywą sformalizowania dotychczasowej współpracy wystąpił Przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego  Władimir Krawcow. W ostatnim roku współpraca z partnerem białoruskim stała się intensywna - to wspólne przedsięwzięcia turystyczne , dostępność  terenów przygranicznych , trwale rozwija się współpraca lokalnych instytucji kultury. Dużą wagę regiony przywiązują m.in. do współpracy  gospodarczej i inwestycyjnej. itp.
Sformalizowanie współpracy międzyregionalnej w postaci podpisania porozumienia stwarza stabilne warunki dla kontynuacji podjętych inicjatyw i stwarza warunki do rozwoju nowych.

Teraz porozumienie musi zaakceptować Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Jak podkreślał z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranica i Promocji Michał Podbielski, jest to już tylko formalność

- Taka jest procedura - mówił - Projekt porozumienia był konsultowany w ministerstwei i nieoficjalne otrzymał akceptację

 

Sejmik Województwa Podlaksiego podjął wszystkie uchwały poddane pod obrady podczas XXXIII sesji 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostepnienie księgozbioru:

a)      Miastu Augustów

b)      Miastu Bielsk Podlaski

c)      Miastu Grajewo

d)     Miastu Hajnówka

e)      Miastu Siemiatycze

f)       Miastu Sokółka

g)      Miastu Wysokie Mazowieckie

h)      Miastu Zambrów

i)        Powiatowi Sejneńskiemu

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Białymstoku.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów do Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie międzynarodowej współpracy regionalnej Województwa Podlaskiego (Rzeczpospolita Polska) z Obwodem Grodzieńskim (Republika Białoruś).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiżajny na przebudowę drogi gminnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi inicjatorów referendum lokalnego na „niewykonywanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego obowiązku prowadzenia instytucjonalnej kampanii referendalnej”
 8. Rozpatrzenie informacji Zarządu Województwa Podlaskiego na temat wyniku referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności poszczególnych komisji sejmiku za 2016 rok.
 10. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 11. Rozpatrzenie Informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2016 r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 15. Wolne wnioski, informacje. 
 16. Zamknięcie sesji.  
facebook