Dodana: 19 grudzień 2016 08:57

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2016 10:06

XXXII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni uchwalili budżet

XXXII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 19 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Zdecydowaną większością głosów rani przyjęli budżet województwa na rok 2017 i wieloletnią prognozę budżetową. Za głosowały kluby PO i PSL, przeciw był cały klub PiS.

Ilustracja do artykułu xxx ii sejmik-24.jpg

Początek obrad o godz. 11.00

Transmisja online w iTV Wrota Podlasia

Zanim jednak nastąpiło głosowanie nad budżetem radni przyjęli porządek obrad uzupełniając go o punkty zgłoszone przez marszałka Jerzego Leszczyńskiego:

 

3b. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarowania Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022.

3c. Projekt uchwały w sprawie realizacji Planu Gospodarowania Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022.

5a. Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających województwa w 2017 r.

7a. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie.

7b. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na budowę drogi Wiżajny – Smolniki.

 

Radni przyjęli uzupełniony porządek obrad.

Projekt Planu i realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 przedstawił radnym dr Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Radni przyjęli obie uchwały.

Realizując punkt 5. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i w sprawie projektu uchwały budżetowej. Obie opinie były pozytywne. Pozytywne również były opinie poszczególnych komisji sejmikowych. Różniły się jednak opinie klubów.

W imieniu klubu radnych PiS opinię przedstawiła radna Elżbieta Kaufman-Suszko, która skrytykowała projekt budżetu za zbyt duży deficyt (największy w ciągu ostatnich 5 lat), niejasny plan inwestycji drogowych, brak precyzji wydatkach na inwestycje w służbie zdrowia (zdaniem PiS nie wiadomo, czy to są inwestycje jednoroczne czy wieloletnie), brak wyjaśnienia w wydatkach na OiFP, wzrost wydatków na administrację, z czego wynika wzrost wydatków na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego.

- Wszystkie te argumenty przemawiają za brakiem udzielenia poparcia przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości dla tego projektu budżetu – zakończyła radna Kaufman-Suszko.

W imieniu klubu radnych PSL opinię przedstawił radny Mieczysław Bagiński

- Słyszymy tu same lamenty, prawie współczucie... a jednak rzeczywistość zaprzecza tym opiniom. Inny jest dziś wizerunek naszego regionu w kraju i zagranicą. Dowartościowaliśmy stolicę regionu, z czego jesteśmy dumni, likwidujemy w każdej kadencji kolejne bariery. Nikt nie miał ambicji prześcignięcia województw mazowieckiego czy śląskiego, ale zapóźnienie odrabiamy – powiedział radny Bagiński i wymienił korzyści budżetu – Szanowni recenzenci – same rymy nie tworzą poezji, kontrowanie dla zasady li tylko, jest zaledwie marudzeniem.

Zapowiedział, że radni PSL będą głosować za przyjęciem budżetu.

W imieniu klubu PO radny Jarosław Dworzański podziękował skarbnikowi województwa Henrykowi Gryko za „gigantyczną pracę w trudnych warunkach”.

- Ten deficyt nie wziął się nie wiadomo skąd – dochodzi do niego wydatek na zorganizowanie zgodnie z decyzją sądu referendum w sprawie budowy lotniska  - powiedział przewodniczący Dworzański – Koń jaki jest każdy widzi. Mam nadzieje, że praca nad budżetem w przyszłości będzie wyglądała inaczej. PO poprze projekt budżetu - zapowiedział Jarosław Dworzański.

Za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej głosowało 19 radnych, za przyjęciem budżetu 18 radnych.

O budżecie czytaj: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/rozwazny-ale-prorozwojowy-projekt-budzetu-wojewodztwa-podlaskiego-na-2017-rok.html 

Radni powołali komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w składzie: Hanna Majewska- Dąbrowska, Katarzyna Zajkowska, Renata Szydłowska, Mieczysław Bagiński, Marek Olbryś, Jacek Piorunek.

W zapytaniach i interpelacjach radnych pojawiło się pytanie o dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Jak wyjaśnił wicemarszałek Maciej Żywno: pan Piotr Półtorak - zgodnie z jego prośbą – rozpocznie pracę 2 stycznia.

Obrady Sejmiku obserwowała Młodzieżowa Rada Kultury z gminy Wyszki. 

Po sesji radni i zaproszeni goście przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2016.
 5. II czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2017 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. projektu Wieloletniej Prognozy   Finansowej Województwa Podlaskiego oraz projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych,

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

b) budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2017.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Łomży, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Suwałkach i utworzenie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2017 rok.
 6. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 7. Rozpatrzenie Informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za III kwartał 2016 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

 

facebook