Dodana: 30 październik 2017 15:55

Zmodyfikowana: 31 październik 2017 08:21

XLII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XLII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się dnia 30 października 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Obrady zdominowały dyskusje o zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych sieci dróg krajowych i wojewódzkich w województwie podlaskim oraz dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu IMG_9151.JPG

Transmisja online

 

 

 

Tuż przed rozpoczęciem obrad Członek Zarządu Województwa Bogdan Dyjuk i przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański otworzyli wyjątkową wystawę zdjęć z Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Rio 2016.
Czytaj: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/sport/sport/wyjatkowa-wystawa-zdjec-w-urzedzie-marszalkowskim.html

Podczas obrad Sejmiku uhonorowani zostali podlascy finaliści Agroligi i konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
Czytaj: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/sejmik-uhonorowal-podlaskich-finalistow-agroligi-i-konkursu-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne.html

Także podczas obrad Sejmiku Alina Magdalena Sobczak została odznaczona odznaką honorową ”Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
Czytaj: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/zdrowie_pomoc_spoleczna/odznaka-honorowa-za-zaslugi-dla-ochrony-zdrowia-dla-aliny-magdaleny-fabczak.html

Do proponowanego porządku obrad zostały zgłoszone dwa dodatkowe punkty 13a - projekt uchwały dotyczący zmian w przyznawaniu stypendiów dla uzdolnionych uczniów (zmiana dotyczyła tylko zapisu, by uczniowie proponowani do stypendiów byli mieszkańcami województwa podlaskiego) oraz 13b - Stanowisko Sejmiku w sprawie budowy dróg krajowych i autostrad w województwie podlaskim.

Radni przyjęli porządek obrad z dodatkowymi punktami. Nie zgodzili się jednak na zamianę punktu 4 i 5 (zabrakło jednego głosu).

W debacie poświęconej drogownictwie w województwie podlaskim o inwestycjach w sieci dróg krajowych opowiedział radnym Wojciech Borzuchowski dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a o inwestycjach i remontach w sieci dróg wojewódzkich - Józef Sulima dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radni mieli do obu dyrektorów szereg pytań, a niemal każde pytanie konkretnego radnego dotyczyło jego okręgu wyborczego. W odpowiedzi na pytania radnego Mikołaja Janowskiego dyrektor Borzuchowski stwierdził m.in., że wiadukt nad torami w Bielsku Podlaskim to trudna sprawa, bo jak przy budowie s19 powstanie obwodnica Bielska Podlaskiego, to wiadukt będzie należał do starodroża; natomiast rondo w kierunku Kleszczel - to temat do rozważenia. Przyznał rację radnemu Cezaremu Cieślukowskiemu, że "stara ósemka" ma nadal znaczenie fundamentalne i będzie się starał przekonywać dyrektora generalnego do wariantu drogi 2+2. Radnemu Waldemarowi Kwaterskiemu obiecał przyjrzeć się sprawie budowy nowego mostka w Korycinie. Radnemu Markowi Komorowskiemu i członkowi zarzadu Stefanowi Krajewskiemu przyznał rację, że trzeba się pochylić nad sprawą południowej obwodnicy Zambrowa. Radny Siekierko pytał o przejścia w Wysokiem Mazowieckiem, Czyżewie i Kolnie - dyrektor zapewnił, że są to zadania z dużą szansą na realizacje, gdyż mają zapewnione finansowanie. Wicemarszałek Maciej Żywno pytał, dlaczego Komisja Europejska nie ma żadnego zgłoszenia o finansowaniu Via Carpatii i s19-tki, dyrektor Borzuchowski stwierdził, że są deklaracje rządu o zwiększonych nakładach finansowych na te drogi, ale dlaczego nie ma informacji Komisja Europejska, to nie do niego pytanie. Członkowi Zarządu Województwa Bogdanowi Dyjukowi dyrektor obiecał przyjrzeć się proponowanemu przebiegowi trasy s16.

Dyrektor Sulima przedstawił planowane ogłoszenia przetargów w najbliższych miesiącach i terminy przygotowania dokumentacji. Odpowiadając na niektóre pytania o remonty posłużył się danymi z prezentacji - 230 kilometrów dróg w województwie jest w bardzo złym stanie, a nie na wszystko wystarcza pieniędzy, nie są też równo rozłożone środki na każdy powiat, bo też stan dróg w powiatach nie jest równy.

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego przedstawił Skarbnik Województwa Henryk Gryko. Zmiany zakładały m.in. zwiększenie o 15 mln zł dofinansowania do budowy wiaduktu na drodze 674 w Sokółce oraz udzielenie miastu Białystok pomocy finansowej w wysokości 8 mln zł na budowę pasa startowego na lotnisku Krywlany. I o ile 15 mln zł na wiadukt w Sokółce nie powodują kontrowersji, o tyle 8 mln zł dofinansowania do budowy pasa startowego w Białymstoku budzi szereg wątpliwości radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie przekonało ich nawet twierdzenie przewodniczącego Dworzańskiego, że chęć dofinansowania jest odpowiedzią samorządu województwa na apel radnych miejskich PiS.

- Nie powstanie tu lotnisko regionalne, takiej możliwości nie ma - zapewniał radny Bogusław Dębski.

- Czekam, kiedy przegłosujecie zmianę pór roku - powiedziała radna Elżbieta Kaufman-Suszko.

- 10 lat temu głosowałem za Krywlanami i dziś też będę głosował za Krywlanami i do tego namawiam radnego Tylendę, który 10 lat temu był za - zachęcał radny Mikołaj Janowski.

- Jak teraz zostanie wybudowane lotnisko na Krywlanach za 32 mln zł, gdy na Topolany trzeba by było 400 mln? - domagał się wyjaśnień radny Karol Tylenda i nie pomagały wyjaśnienia, że to dofinansowanie do pasa startowego, a inwestycja może być wieloetapowa i rozwijana w miarę możliwości. 

- To już jest gotowa inwestycja do realizacji, to możliwość faktycznego wybudowania pasa startowego w 2018 r. Czas przejść od słów do czynów - przekonywał wicemarszałek Żywno.

A marszałek Jerzy Leszczyński przypomniał, że przed referendum dotyczącym lotniska, samorząd województwa zobowiązał się wesprzeć budowę lotnisk lokalnych w Białymstoku i Suwałkach.

W głosowaniu 17 radnych było za przyjęciem uchwały, 9 wstrzymało się od głosu.

Zmiany w budżecie województwa na rok 2017 przeszły bez dyskusji.

Radni przyjęli informację w sprawie Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego, z zastrzeżeniem, że chcą się z jej założeniami szerzej zapoznać na następnej sesji. 

 (at)

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Sejmiku.
4. Debata poświęcona przedstawieniu zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w województwie podlaskim, w roku bieżącym i latach najbliższych z udziałem:
       a. - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
       b. - Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o pow. 586,62 m², znajdujących się w budynku administracyjnym na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, z Liceum Plastycznym w Łomży.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
12. Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy województwa Podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2017 roku (w okresie styczeń – sierpień 2017 r.).
13. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2016/2017.
14. Rozpatrzenie informacji podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych o:
        a. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły go po terminie,
        b. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,
        c. działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

15. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
19. Wolne wnioski, informacje.

20. Zamknięcie sesji.

 

facebook