Dodana: 14 czerwiec 2018 15:03

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2018 15:03

Pora na szerokie tory. Podpisanie umów na rewitalizację linii kolejowych przy polsko-białoruskiej granicy

W końcu podpisujemy umowę, na którą tak długo czekali mieszkańcy naszego województwa, ale przede wszystkim przedsiębiorcy – cieszy się Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. Ta długo oczekiwana umowa obejmuje zaprojektowanie oraz rewitalizację jednotorowych, niezelektryfikowanych, szerokotorowych (1520 mm) linii kolejowych nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Gieniusze (S) oraz nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i obiektami inżynieryjnymi.

Ilustracja do artykułu glownepkp podpisanie umowy-1570829.jpg

W czwartek, 14 czerwca marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali umowy na dofinansowanie tego projektu z Podlaskiego RPO. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czyli beneficjenta tego projektu, reprezentowali Piotr Majerczak dyrektor Rejonu Centralnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Krzysztof Pietras, zastępca dyrektora Rejonu Centralnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rewitalizacja przestarzałych, jednotorowych torów na odcinku Kuźnica Białostocka – Gieniusze oraz Bufałowo Wschód – Bufałowo pochłonie 121 768 233,74 zł, z czego wartość dofinansowania z naszego RPO wyniesie 73 268 342,22 zł. Koszty kwalifikowalne: 86 198 049,69 zł

Termin rozpoczęcia projektu planowany jest na listopad tego roku, a termin zakończenia – koniec 2020 roku.

- W ramach naszego RPO mamy ok. 200 mln zł na inwestycje w zakresie kolejnictwa i te inwestycje są bardzo oczekiwane.  To jest ważne z punktu widzenia rozwoju naszego województwa. Przypomnę, że już dwa lata temu powołałem zespół ekspertów, który zajmował się potrzebami przedsiębiorców w zakresie infrastruktury. Linie szerokich torów były wymieniane jako jeden z priorytetów, uznano je za strategiczne – podkreśla marszałek Jerzy Leszczyński.

- Ta dostępność komunikacyjna, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna, która umożliwia komunikowanie się ze sobą ludzi, przepływ towarów, jest dla nas bardzo ważna i jest to ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – zauważył w swoim wystąpieniu wicemarszałek Maciej Żywno. – Dlatego w naszym RPO, w czwartej osi założyliśmy konkretne środki – ponad 42 mln euro które w trybie pozakonkursowym przeznaczyliśmy na PKP. Postawiliśmy na konkretnego beneficjenta, na wspólnie ustalone inwestycje. Dla nas ta oś jest osią trudności, bo nie ma pewności czy osiągniemy wszystkie wskaźniki.

Wicemarszałek wyraził też nadzieję, że kolejne inwestycje związane z infrastrukturą kolejową zostaną przyspieszone.

Projekt poprawy infrastruktury na linii kolejowej nr 57 Kuźnica Białostocka - Geniusze oraz na linii kolejowej nr 923 Bufałowo Wschód - Bufałowo ma w założeniu skrócenie czasu jazdy pociągów na odcinku granica państwa - Kuźnica Białostocka oraz Kuźnica Białostocka - Sokółka - Geniusze z obsługą bocznic i terminali przeładunkowych; poprawę częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń poprzez zwiększenie przepustowości linii dzięki wybudowaniu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym; zwiększenie dostępności transportu kolejowego; poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych poprzez wybudowanie na najbardziej obciążonych ruchem drogowym przejazdach kolejowych samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii; umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej szerokotorowej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów; zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Dyrektor Rejonu Centralnego Piotr Majerczak przypomniał, że Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie krajowy program kolejowy opiewający na kwotę 66 mld zł, z czego na terenie Podlaskiego za ponad 4,4 mld zł (w tym 200 mln zł na realizację inwestycji w ramach RPO).

- Kluczowym elementem inwestycji na linii 57 jest poprawa przepustowości, poprawa parametrów która będzie służyła przede wszystkim ruchowi towarowemu przez poprawienie infrastruktury na zlokalizowanych między Kuźnicą a Sokółką punktach przeładunkowych – mówi Dyrektor Piotr Majerczak.

Przypomniał też, o rozpoczętej już modernizacji linii nr 6 biegnącej od Kuźnicy Białostockiej do Białegostoku. Aby obie te inwestycje w jak najmniejszym stopniu utrudniły poruszanie się mieszkańców i przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców postanowiono, że będą one realizowane jednocześnie i w pięciodniowych odcinkach – czyli pięć dni prac i pięć dni na przewód towarowy.

Zobacz też załącznik Projekty Kolejowe w ramach RPO WP na lata 2014-2020

(mk)

facebook